Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia Publiczne na UJ Ogłoszenia o unieważnieniu postępowania Informacja z dn. 23.11.2007

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 


Kraków, dnia 23 listopada 2007 r.

 

 Adresaci:

1.                     Przedsiębiorstwo SORGO Małgorzata Mińkowska-Gut, ul.Chałupnika 47, 31-462 Kraków;
2.                    
Przedsiębiorstwo Usług Porządkowych MAAG, ul.Niska 5/2 25-317 Kielce;
3.                     Zakłady Usługowe POŁUDNIE Sp. z o.o., ul.Lubicz 14, 31-504 Kraków;
4.                     IMPEL CLEANING Sp. z o.o., ul.Ślężna 118, 53-111 Wrocław;
5.                     EVER GRUPA Sp. z o.o., ul.Bajana 40, 01-904 Warszawa;

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy usług w zakresie realizacji usługi polegającej na sprzątaniu pomieszczeń Biblioteki Jagiellońskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącej się przy Al. Mickiewicza 22 i ul. Oleandry 2.

 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż zamawiający w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy zobowiązany był do unieważnienia przedmiotowego postępowania, gdyż jest ono obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wada polega na nieprecyzyjnym opisie przedmiotu zamówienia oraz warunków przedmiotowych związanych z jego realizacją, co w efekcie spowodowało złożenie nieporównywalnych ofert. W szczególności uchybieniem jest brak podania w SIWZ minimalnej ilości środków niezbędnych do wykonania zamówienia oraz jednoznacznego sprecyzowania ich jakości.
W konsekwencji brak możliwości obiektywnego wyboru najkorzystniejszej oferty oraz udzielenia zamówienia z zachowaniem zasad przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych, w szczególności zasady uczciwej konkurencji i zasady równego traktowania wykonawców.
Dziękujemy za udział w postępowaniu i złożenie oferty.

Zgodnie z przepisami powołanej ustawy o zamówieniach publicznych od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia do zamawiającego pisemnego i umotywowanego protestu, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia, w którym Państwo powzięli lub mogli powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących postawę jego wniesienia.

Z poważaniem,

Wojciech Kochan

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ