Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia Publiczne na UJ Ogłoszenia o unieważnieniu postępowania Informacja z dn. 09.11.2007

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 


Kraków, dnia 9 listopada 2007 r.

Do wszystkich wykonawców, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy usług w zakresie dostawy polskich czasopism w roku 2008 dla 78 jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż zamawiający w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy zobowiązany był do unieważnienia przedmiotowego postępowania, gdyż jest ono obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wada polega na błędzie w dacie roku, a de facto rozbieżności w tej dacie, zamieszczonej w treści ogłoszenia, nagłówka ogłoszenia o zamówieniu, nagłówka Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz w kolumnach cen netto i brutto załącznika nr 1 do SIWZ (plik w formacie Excel), gdyż zamiast 2008 jest 2007.

Z uwagi na odmowę sprostowania tej omyłki przez Urząd Zamówień Publicznych, z uwagi na to, iż dotyczy ona przedmiotu zamówienia, zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania. Jednocześnie informujemy, iż zamawiający ponownie w dniu dzisiejszym zmieścił ogłoszenie o wszczęciu kolejnego postępowania na niniejszy zakres przedmiotowy do wzięcia udziału w którym serdecznie Państwa zapraszamy. Nowe ogłoszenie jest zamieszczone już Biuletynie Zamówień Publicznych, ponadto nowe ogłoszenie, SIWZ i załącznik do SIWZ są już dostępne również na stronie internetowej zamawiającego www.uj.edu.pl

Zapraszamy do udziału w nowym postępowaniu i złożenia oferty.

Zgodnie z przepisami powołanej ustawy o zamówieniach publicznych od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia do zamawiającego pisemnego i umotywowanego protestu, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia, w którym Państwo powzięli lub mogli powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących postawę jego wniesienia.

 

Wojciech Kochan

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ