Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia Publiczne na UJ Ogłoszenia o unieważnieniu postępowania Informacja z dn. 06.11.2007

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 


Kraków, dnia 06 listopada 2007 r.

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego wraz z wyposażeniem dodatkowym dla Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż zamawiający w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy zobowiązany był do unieważnienia przedmiotowego postępowania, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Jednocześnie informujemy, iż zamawiający niezwłocznie powtórzy niniejsze postępowanie.

Z poważaniem,
Wojciech Kochan

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ