Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia Publiczne na UJ Ogłoszenia o unieważnieniu postępowania Informacja z dn. 28.11.2007

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 


                                                                                       Kraków, dnia  28 listopada  2007 r.

Do wszystkich wykonawców

Dot. Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2006 r., Nr 164, poz. 1163, z późn. zm) na  wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy 2 sztuk mobilnych rzutników multimedialnych dla potrzeb obsługi zajęć dydaktycznych i organizowanych konferencji w budynku Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33 Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Zamawiający działając na podstawie art.93 ust.1 pkt.7 ustawy Prawo zamówień publicznych  unieważnia przedmiotowe postępowanie w związku z faktem, iż przedmiot zamówienia wymagany w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia został określony przez Zamawiającego w sposób nieprecyzyjny.  Zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych od powyższych decyzji  i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia do zamawiającego pisemnego i umotywowanego protestu, w terminie  7 dni od dnia, w którym Państwo  powzięli lub mogli powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

 

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ