Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia Publiczne na UJ Ogłoszenia o unieważnieniu postępowania Informacja z dn. 19.07.2006

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 


Kraków, dnia 19.12.2007 r.

Do wszystkich Wykonawców                         

dotyczy:  postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z póżn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy oleju opałowego Ekoterm Plus w ilości 200 000 litrów,  dla potrzeb Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Kopernika 27. 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy oleju opałowego Ekoterm Plus w ilości 200 000 litrów,  dla potrzeb Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Kopernika 27 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt  7) ustawy Prawo zamówień publicznych z uwagi, iż nieprecyzyjne określenie sposobu obliczenia ceny brutto w SIWZ spowodowało złożenie nieporównywalnych ofert.

  

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ