Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia Publiczne na UJ Zarządzenie nr 56 Rektora Rektora UJ

 

Komunikat

 


UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
DO-0130/56/2005

 

Zarządzenie nr 56
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
z 18 października 2005 roku

w sprawie: realizacji ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19 poz. 117 z późn. zm.).

 

§ 1

 1. Uniwersytet Jagielloński wydatkuje środki publiczne, w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. nr 155, poz. 1014, z późn. zm.), udzielając zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, z zachowaniem przepisów i zastosowaniem procedur zawartych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
   
 2. Zarządzenie niniejsze nie dotyczy Collegium Medicum UJ, które w związku z odrębnym źródłem finansowania w oparciu o postanowienia art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o włączeniu Akademii Medycznej im. M. Kopernika w Krakowie do Uniwersytetu Jagiellońskiego, prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków na podstawie odrębnego zarządzenia rektora.

 

§ 2

 1. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o zamawiającym, należy przez to rozumieć Uniwersytet Jagielloński reprezentowany przez rektora i kwestora Uczelni.
   
 2. Rektor może udzielić pisemnego pełnomocnictwa do zaciągania zobowiązań pracownikom Uczelni, zgodnie z treścią zarządzenia nr 2 Rektora UJ z dnia 4 stycznia 2003 roku w sprawie uprawnień do zaciągania zobowiązań w imieniu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz sprawowania kontroli dyscypliny finansów publicznych w jednostkach organizacyjnych UJ.
   
 3. Przyjęcie obowiązków wynikających z udzielonego pełnomocnictwa następuje w formie pisemnej.
   
 4. Pełnomocnictwo rektora do zaciągania zobowiązań mogą uzyskać:
    a) prorektorzy,
    b) dziekani wydziałów,
    c) dyrektorzy – Muzeum UJ, Biblioteki Jagiellońskiej i Wydawnictwa UJ,
    d) kanclerz UJ,
    e) kierownicy projektów badawczych (grantów) w zakresie kierowanego projektu badawczego (grantu), przy czym zaciągnięcie zobowiązania wymaga  kontrasygnaty właściwego dziekana wydziału,
    f) inne osoby wskazane przez rektora.
   
 5. Do skuteczności oświadczenia woli osób wymienionych w ust. 4 lit. a) – e) wymagany jest współudział kwestora.
   
 6. Zakres odpowiedzialności i obowiązków kwestora przy zaciąganiu zobowiązań, w tym wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi, określa art. 35 ustawy o finansach publicznych.

 

§ 3

 1. Do obowiązków pełnomocników, o których mowa w § 2 ust. 4, należy stosowanie się przy zaciąganiu zobowiązań do obowiązujących zasad gospodarki finansowej, wynikających z ustawy o finansach publicznych i ustawy Prawo zamówień publicznych, a mianowicie:
    a) wydatki publiczne powinny być dokonywane na cele i w wysokościach ustalonych w planie finansowym jednostki,
    b) wydatki publiczne powinny być dokonywane:
      – w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
      – w sposób umożliwiający terminową realizację zobowiązań,
      – w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
    c) wydatki publiczne powinny być dokonywane zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków.
   
 2. Pełnomocnicy mogą zaciągać zobowiązania do wysokości wynikającej z planu wydatków jednostek, pomniejszonej o wydatki na wynagrodzenie oraz obligatoryjne kwoty świadczeń lub składek wynikające z ustaw szczegółowych, przy czym kanclerz UJ ma prawo zaciągania zobowiązań wynikających z funduszu remontowego Uczelni i może udzielić dalszego pełnomocnictwa do zaciągania zobowiązań w tym zakresie swoim zastępcom.
   
 3. Pełnomocnicy mają obowiązek sporządzania planów rzeczowo-finansowych z uwzględnieniem przepisów ustaw powołanych w ust. 1.
   
 4. Pełnomocnicy mają obowiązek prowadzenia ewidencji i planowania zamówień publicznych w roku kalendarzowym, zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych, na wzorach i w terminach ustalonych przez kierownika Biura Zamówień Publicznych.
   
 5. Pełnomocnicy ponoszą odpowiedzialność za gospodarowanie przydzielonymi im środkami publicznymi, w tym za stosowanie się do przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przy zaciąganiu zobowiązań.
   
 6. W zakresie środków inwestycyjnych Uczelni i jej poszczególnych wydziałów oraz jednostek pełnomocnicy mogą zaciągać zobowiązania, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 Euro netto, natomiast powyżej tego progu uprawnienie do zaciągania zobowiązań mają rektor i prorektorzy Uczelni.

 

§ 4

 1. Do obowiązków kwestora należy:
    a) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym jednostki,
    b) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów, dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
   
 2. Złożenie podpisu przez kwestora na dokumencie obok podpisu pełnomocnika następuje po podpisie pełnomocnika i oznacza, że:
    a) nie zgłasza zastrzeżeń do przedstawionej przez właściwych rzeczowo pracowników oceny prawidłowości merytorycznej operacji i jej zgodności z prawem,
    b) nie zgłasza zastrzeżeń do kompletności oraz formalno-rachunkowej rzetelności i prawidłowości dokumentów dotyczących operacji,
    c) zobowiązania wynikające z operacji mieszczą się w planie finansowym jednostki.
   
 3. Kwestor, w razie ujawnienia nieprawidłowości w zakresie określonym w ust.2, zwraca dokument, a w razie nie usunięcia nieprawidłowości odmawia jego podpisania, a o odmowie podpisania dokumentu i jej przyczynach zawiadamia pisemnie rektora Uczelni.

 

§ 5

 1. Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych lub uniknięcia procedur udzielania zamówień publicznych określonych w tej ustawie dzielić zamówienia na części oraz zaniżać wartości zamówienia.
   
 2. Wszelkie czynności dotyczące zakupów aparatury naukowo-badawczej realizowane w kraju i za granicą a nie przekraczające równowartości kwoty 60 000 Euro netto, prowadzi Dział Aparatury Naukowej UJ, przy współpracy z Biurem Zamówień Publicznych UJ, zwanym dalej w skrócie BZP.
   
 3. Wszelkie czynności dotyczące zlecania wykonania kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programów funkcjonalno-użytkowych, usług projektowych oraz remontowych i robót budowlanych, jak również przeprowadzenia konkursów, prowadzi Pion Techniczny UJ lub Biuro Inwestycji UJ, przy współpracy z BZP lub samodzielnie BZP.
   
 4. Wszelkie pozostałe czynności dotyczące zlecania usług i dostaw oraz robót budowlanych, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 60 000 Euro netto może prowadzić BZP lub jednostka zamawiająca, przy współpracy z BZP i właściwymi jednostkami Uczelni.
   
 5. Wszelkie czynności dotyczące zlecania usług i dostaw oraz robót budowlanych, których równowartość przekracza kwotę 60 000 Euro netto może prowadzić BZP, przy współpracy jednostki zamawiającej i właściwych jednostek Uczelni.
   
 6. Wszelkie zlecenia powyżej równowartości kwoty 6 000 Euro netto wymagają ustawowo zachowania formy pisemnej, w szczególności poprzez sporządzenie stosownej umowy, natomiast poniżej tej wartości zgodnie z dekretacją BZP na wniosku o uruchomienie postępowania – stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia – w BZP.
   
 7. Nie podlegają ustawie Prawo zamówień publicznych, a tym samym nie wymagają skierowania wniosku do BZP, zamówienia udzielane na podstawie procedury organizacji międzynarodowej lub międzynarodowej instytucji finansowej, jeżeli zamówienie ma być finansowane z udziałem środków, których przyznanie jest uzależnione od zastosowania procedur odmiennych niż określone w ustawie, a także umowy z zakresu prawa pracy oraz usługi, których przedmiotem są między innymi:
    a) usługi telekomunikacyjne świadczone drogą satelitarną (opłaty za połączenia komórkowe),
    b) usługi telefoniczne, teleksowe lub radiotelefoniczne (oprócz usług internetowych),
    c) usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, z wyjątkiem usług w całości opłacanych przez zamawiającego, zamawianych w celu prowadzenia jego własnej działalności, których rezultaty stanowią wyłącznie jego własność,
    d) nabycie własności i innych praw do nieruchomości (umowy najmu, zakupu i dzierżawy nieruchomości).
   
 8. Przy zamówieniach, których przedmiotem są niżej wymienione usługi i dostawy nie jest wymagane złożenie wniosku do BZP o uruchomienie postępowania bez względu na wartość zamówienia, a przy opisywaniu rachunków i faktur bądź umów, jako podstawę prawną należy powołać art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych:
    a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzenia ścieków do takiej sieci,
    b) dostawy energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej,
    c) dostawy gazu z sieci gazowej,
    d) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
    e) powszechne usługi pocztowe (listy, znaczki, frankownice oprócz usług kurierskich) w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188),
    f) usługi przewozu kolejowego.
   
 9. W przypadku dostaw i usług objętych przetargami prowadzonymi dla całej Uczelni (np. materiały biurowe, papier kserograficzny, środki czystości itp.), niezależnie od wartości jednorazowego zamówienia, nie wymaga się składania wniosku do BZP o uruchomienie postępowania, jeżeli zakupy dokonywane są u wyłonionych wykonawców, a na fakturze bądź rachunku należy jedynie przywołać numer Centralnego Rejestru Zamówień Publicznych UJ.

 

§ 6

  Procedura udzielania jednorazowych zamówień publicznych o wartości netto nie przekraczającej równowartości kwoty 6 000 Euro, odbywa się według następujących zasad:

 1. Wszczęcie procedury dotyczącej wydatkowania środków publicznych, których wartość netto nie przekracza równowartości kwoty 6000 Euro następuje na podstawie wniosku o uruchomienie postępowania skierowanego do BZP, przy czym na wniosku nie należy wypełniać pozycji dotyczącej proponowanego składu komisji przetargowej. Wniosek o uruchomienie zamówienia nie jest wymagany w przypadku zamówień, o których mowa w ust. 2, 3, 4 i 5 niniejszego paragrafu oraz w § 5 ust. 7, 8 i 9.
   
 2. Wszelkie wydatki z indywidualnych projektów badawczych i grantów wykonywanych na zlecenie oraz z umów międzynarodowych są traktowane odrębnie i jeżeli wartość zamówienia danego rodzaju w okresie trwania projektu, grantu lub umowy, nie przekracza równowartości kwoty 6 000 Euro netto, to przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.
   
 3. Przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się także w przypadku zamówień dotyczących dostaw, tłumaczeń, publikacji i projektowania okładek książek przy założeniu, iż jednorazowe zamówienie dotyczące dostawy, tłumaczenia, publikacji lub projektu okładki danego tytułu nie przekracza równowartości 6 000 Euro netto.
   
 4. W przypadku awarii, której koszty nie przekroczą równowartości kwoty 6 000 Euro netto nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Kierownik jednostki organizacyjnej sporządza protokół awaryjny podpisany przez pełnomocnika Rektora upoważnionego do zaciągania zobowiązań, zawierający oszacowanie kosztów niezbędnych zamówień i czynności, który następnie należy dołączyć do faktury lub rachunku za usunięcie awarii.
   
 5. Nie wymaga się skierowania wniosku do BZP o uruchomienie postępowania dla dostaw i usług wymienionych poniżej, w przypadku, gdy ich jednorazowy zakup nie przekracza równowartości kwoty 6 000 Euro:
    a) umowy o dzieło chronione prawem autorskim,
    b) umowy cywilno-prawne nie wymagają oddzielnego wniosku do BZP, a jedynie skierowania obowiązującego wniosku o zawarcie umowy po akceptacji   Kwestora lub osoby przez niego upoważnionej, do rejestracji w BZP,
    c) usługi publiczne i prywatne w zakresie przewozu osób i towarów,
    d) usługi gastronomiczne,
    e) usługi hotelarskie,
    f) usługi kserograficzne,
    g) usługi parkingowe,
    h) serwis i przeglądy samochodów służbowych,
    i) bilety komunikacji międzynarodowej,
    j) delegacje,
    k) opłaty konferencyjne,
    l) składki członkowskie w towarzystwach naukowych,
    m) ogłoszenia w czasopismach specjalistycznych i branżowych,
    n) zamówienia okolicznościowe (np. kwiaty, upominki, itp.), dostawy materiałów eksploatacyjnych i technicznych oraz nieprzewidziane usługi innego rodzaju, do kwoty 500 zł netto, przy czym w takich przypadkach fakturę lub rachunek należy złożyć w Kwesturze wraz z ich kserokopią dla celów rejestracji i ewidencji.

 

§ 7

  Procedura udzielania jednorazowych zamówień publicznych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 6 000 Euro netto, odbywa się według następujących zasad:

 1. Przed rozpoczęciem postępowania zamawiający zobowiązany jest skierować wypełniony i podpisany wniosek o uruchomienie postępowania do BZP, które realizuje dalsze czynności zmierzające do realizacji zamówienia zgodnie z postanowieniami niniejszego zarządzenia i przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
   
 2. Jeśli ogólny koszt jednorazowego zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 60 000 Euro netto zamawiający może powołać samodzielnie komisję przetargową jedynie na podstawie wniosku o uruchomienie postępowania, a w przypadku przekroczenia równowartości tej kwoty, komisję przetargową powołują rektor lub właściwi prorektorzy w formie stosownej decyzji na podstawie wniosku o uruchomienie postępowania.
   
 3. Przewodniczący komisji przetargowej zobowiązany jest uzyskać pisemną akceptację BZP oraz zamawiającego na materiałach stanowiących podstawę do złożenia oferty.
   
 4. BZP zobowiązane jest opublikować ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Uczelni, w przypadku postępowań o wartości nie przekraczającej równowartość kwoty 60 000 Euro netto, natomiast w przypadku postępowań o wartości przekraczającej równowartość kwoty 60 000 Euro netto opublikować ogłoszenie odpowiednio do obowiązujących przepisów.
   
 5. Komisja przetargowa zobowiązana jest prowadzić swoje działania zgodnie z Regulaminem Pracy Komisji Przetargowej, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
   
 6. Przewodniczący komisji przetargowej zobowiązany jest przedstawić zamawiającemu zaproponowane rozstrzygnięcie postępowania oraz uzyskać jego pisemną akceptację w tym zakresie.
   
 7. Zamawiający i kwestor podpisują umowę o realizację zamówienia publicznego po jej zarejestrowaniu przez BZP.

 

§ 8

  Traci moc zarządzenie nr 52 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 1 lipca 2005 roku w sprawie realizacji ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

 

§ 9

 1. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podpisania.
   
 2. Do spraw wszczętych przed dniem wejście w życie niniejszego zarządzenia stosuje się dotychczasowe przepisy.

 

 

   

Rektor

Prof. dr hab. Karol Musioł

 


Załącznik nr 1: wniosek o uruchomienie postępowania (w postaci dokumentu PDF lub dokumentu Microsoft Word)

Załącznik nr 2: Regulamin Pracy Komisji Przetargowej

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ