Strona główna DZP UJ > Akty prawne i zarządzenia


uj Akty prawne i zarządzenia uj


dok Zarządzenie nr 57 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 5 maja 2017 roku w sprawie: realizacji ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

i. Aktualnie obowiązujący kurs euro: 1 euro = 4,1749 zł
ii. Informacja o aktualnej obowiązującej wysokości progów unijnych dla Uniwersytetu Jagiellońskiego:
- zamówienia na roboty budowlane: 5 225 000 euro
- zamówienia na usługi i dostawy: 209 000 euro
iii. Wykaz usług społecznych – word Załącznik XIV do dyrektywy 2014/24/UE
word Zarządzenie [75 kB]
word Załącznik nr 1 wniosek [30 kB]
word Załącznik nr 2 załącznik do wniosku [30 kB]
word Załącznik nr 3 Regulamin Komisji [40 kB]
word Załącznik nr 4 Protokół [40 kB]
dok Rekomendacje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczące zasad formułowania wymagań zamawiającego dla wybranych parametrów technicznych sprzętu komputerowego pdf POBIERZ [43kB]
dok Załącznik do pisma okólnego nr 5 Prorektora UJ ds. rozwoju z 8 czerwca 2017 roku w sprawie: sporządzenia planu postępowań o udzielenie zamówień Uniwersytetu Jagiellońskiego na 2017 rok xls POBIERZ [12KB]


Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03