Zamówienia publiczne na UJ Komunikat nr 22 Kanclerza UJ

 

Komunikat

 


UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
DO-0133/22/2008

 

Komunikat nr 22
Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 19 maja 2008 roku

w sprawie: zakupu papieru do drukarek i kserokopiarek

 

      W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych)) na dostawę "papieru do drukarek i kserokopiarek dla potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni (oprócz jednostek Coli. Medicum)" uprzejmie informuję, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
Partner w Biurze, ul. Przewóz 34 c, 30-716 Kraków
tel./fax 012 292-02-48 do 50
e-mail: wektor.kr@pwbiuro.pl


Z powyższą Firmą 19 maja 2008 roku została podpisana umowa Nr CRZP/UJ/AC/131/2008 na okres od 19 maja 2008 do 19 maja 2010 roku. Istotne postanowienia umowy:

 1. Firma zobowiązana jest do dostarczenia artykułów będących przedmiotem umowy
  w terminie jednego dnia licząc od złożenia zamówienia;
 2. zamówienia mogą być dokonywane bezpośrednio w siedzibie Firmy, telefonicznie, za
  pośrednictwem faksu lub pocztą elektroniczną;
 3. koszty transportu zamówionych artykułów ponosi Firma;
 4. ceny jednostkowe papieru podane w załączniku do niniejszego komunikatu są cenami
  stałymi i nie podlegają waloryzacji przez okres trwania umowy;
 5. zaplata za otrzymany papier nastąpi przelewem na konto bankowe Firmy w terminie
  do 30 dni od dostarczenia jednostce zamawiającej faktury VAT;
 6. za niezgodne lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy zostały
  przewidziane kary umowne.

      Jednocześnie informuję, że zawarta umowa nie przewiduje możliwości dostarczania innego asortymentu i ilości, niż podane w załączniku do niniejszego komunikatu.
      W przypadku uzasadnionej konieczności zakupu papieru kserograficznego spoza oferty przetargowej obligatoryjne jest złożenie wniosku do Biura Zamówień Publicznych UJ o uruchomienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
      Przy składaniu zamówień można korzystać z pomocy Zespołu ds. Informacji Rynkowej i Zaopatrzenia UJ przy ul. Kopernika 31, w. 3689 lub (012) 663-36-89

 

    Załącznikiem do niniejszego komunikatu jest wykaz papieru wraz z ich cenami jednostkowymi.


   

Kanclerz

Dr Tadeusz Skarbek

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ