Zamówienia publiczne na UJ Komunikat nr 27 Kanclerza UJ

 

Komunikat

 


UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
DO-0133/25/2008

 

Komunikat nr 25
Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 24 czerwca 2008 roku

w sprawie: zakupu oraz dostawy naturalnej wody źródlanej wraz z dzierżawą urządzeń dozujących wodę dla jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego zlokalizowanych w Krakowie

 

    W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych) na zakup oraz dostawę naturalnej wody źródlanej wraz z dzierżawą urządzeń dozujących wodę w temperaturze pokojowej i grzewczo-chłodzących oraz plastikowych pojemników jednorazowych (kubeczków), dla jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego (poza Collegium Medicum) zlokalizowanych w Krakowie, uprzejmie informuję, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

   EDEN SPRINGS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

     os. Czatkowice 254,

     32-065 Krzeszowice

    tel. 012-258-88-72 lub kom. 698-66-56-20; fax 012-282-66-04

    e-mail: mblaszkiewicz@eden.com.pl

 

    Z powyższą Firmą 24 czerwca 2008 roku została podpisana umowa Nr CRZP/UJ/179/2008 na okres do 23 czerwca 2010 roku lub do wyczerpania kwoty umowy.

 

    Cennik:

 1. dostawa 19-litrowych butli wody źródlanej - cena za l litr wody wynosi netto 0,47 zł, plus należny podatek VAT w wysokości 22%, co daje kwotę brutto 0,57 zł,
 2. dostawa opakowań po 100 sztuk pojemników jednorazowych (kubeczków) - cena za l opakowanie zawierajšce 100 sztuk wynosi netto 3,50 zł, plus należny podatek VAT w wysokości 22%, co daje kwotę brutto 4,27 zł,
 3. dzierżawa urządzeń dozujących wodę o temperaturze pokojowej -- cena dzierżawy l sztuki urzšdzenia dozującego wodę o temperaturze pokojowej za jeden miesiąc wynosi netto 8,50 zł, plus należny podatek VAT w wysokości 22%, co daje kwotę brutto 10,37 zł,
 4. dzierżawa urządzeń dozujących wodę grzewczo-chłodzących - cena dzierżawy l sztuki urządzenia dozującego wodę grzewczo-chłodzącego za jeden miesiąc wynosi netto 10,00 zł, plus należny podatek VAT w wysokości 22%, co daje kwotę brutto 12,20 zł.

   

    Istotne postanowienia umowy:

 1. urządzenia dozujące wodę obligatoryjnie będą sanityzowane przez wykonawcę co najmniej raz na 6 miesięcy, przy czym zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia dzierżawy użytkowanego urządzenia z miesięcznym wyprzedzeniem,
 2. wykonawca zapewnia, iż zlecenia będą przyjmowane od godz. 7.30 do 15.30, od poniedziałku do piątku bezpośrednio w siedzibie firmy wykonawcy, telefonicznie, faxem bšdź za pomocš poczty elektronicznej,
 3. wykonawca zapewnia bezpłatnš dostawę wody do jednostki, która dokonała zamówienia
  (niezależnie od wartości poszczególnego zamówienia) następnego dnia roboczego licząc od chwili zgłoszenia, jeżeli zgłoszenia zapotrzebowania dokonano do godz. 10.00, natomiast jeżeli zgłoszenia dokonano po godz. 10.00 - dostawa może nastąpić do dwóch dni roboczych liczšc od dnia zgłoszenia,
 4. wykonawca zapewnia, że zaoferowane ceny nie ulegną wzrostowi przez okres trwania
  umowy, tj. przez okres 24 miesięcy licząc od jej podpisania,
 5. wykonawca będzie monitorował zamówienia wynikajšce z umowy oraz przedkładał do
  Biura Zamówień Publicznych -- z ostatnim dniem każdego miesišca -- raport ze wskazaniem rodzaju, ilości i kwot dostaw, jakie zrealizował w danym miesiącu na rzecz jednostek UJ,
 6. termin zapłaty faktur za wykonany i odebrany przedmiot umowy ustala się do 14 dni od daty odbioru i dostarczenia zamawiającemu faktury,
 7. faktura winna być wystawiona na Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, NIP: PL 675-000-22-36 i bezwzględnie winna być opatrzona dopiskiem, dla
  jakiej jednostki zamówienie zrealizowano,
 8. kaucja za niezwróconą butlę wynosi 22,00 zł, i) kaucja za niezwrócone urządzenie grzewczo-chłodzšce - 420,00 zł, j) powyższe kaucje mogą być naliczone jedynie w dniu zakończenia umowy. Treść umowy dostępna jest w Biurze Zamówień Publicznych UJ.

 

   Jednocześnie informuję, że zawarta umowa nie przewiduje możliwości dostarczenia innego asortymentu.

   Przy składaniu zamówień można korzystać z pomocy Zespołu ds. Informacji Rynkowej i Zaopatrzenia UJ przy ul. Kopernika 31, w. 3689 lub (012) 663 36 89.

   

   

Kanclerz

Dr Tadeusz Skarbek

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ