Zamówienia publiczne na UJ Komunikat nr 27 Kanclerza UJ

 

Komunikat

 


UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
DO-0133/27/2008

 

Komunikat nr 27
Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 2 lipca 2008 roku

w sprawie: realizacji zakupów materiałów biurowych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (poza Collegium Medicum)

 

    W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych) na dostawę materiałów biurowych dla potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (poza Collegium Medicum) uprzejmie informuję, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

   PARTNER W BIURZE Sp. z o.o.
   ul. Przewóz 34 c
   30-716 Kraków

   tel./fax: (12) 292-02-48 do 51, (12) 650-31-35, 650-31-35
   e-mail: wektor.kr@pwbiuro.pl

 

    Z powyższą firmą 2 lipca 2008 roku została podpisana umowa Nr CRZP/UJ/AC/180/2008, zawarta na okres od 2 lipca 2008 roku do 2 lipca 2009 roku, przy czym po wyczerpaniu kwoty, na jaką zawarto umowę zostanie rozpisane nowe postępowanie przetargowe, o czym oficjalnie, na swojej stronie internetowej, poinformuje Biuro Zamówień Publicznych UJ.

 

    Istotne postanowienia umowy:

 1. Firma zapewnia bezpłatną dostawę materiałów biurowych przez czas trwania umowy do siedziby jednostki, która dokonała zamówienia w następujących terminach:
  a) tego samego dnia do godz. 15.30 - jeżeli zgłoszenia zapotrzebowania dokonano do godz. 10.00 (termin ten obowiązuje Wykonawcę również w sytuacjach nagłego zapotrzebowania na materiały biurowe, podczas organizowanych konferencji, sympozjów, itp.);
  b) dnia następnego, licząc od chwili zgłoszenia - jeżeli zgłoszenia zapotrzebowania dokonano po godz. 10.00;
   
 2. zawarta w ofercie Firmy kalkulacja cenowa (stanowiąca załącznik nr l do niniejszego komunikatu) stanowi wiążący obie Strony umowy cennik, obowiązujący przez czas jej trwania. Za jakiekolwiek odstępstwa od wskazanych w nim cen przewidziano kary umowne;
   
 3. zamówienia będą dokonywane od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 - 15.30 wyłącznie za pomocą platformy internetowej www.hpi.pwbiuro.pl, a utworzony na niej profil Zamawiającego obejmować będzie jedynie katalog artykułów biurowych objętych postępowaniem przetargowym (zgodnie z wykazem asortymentowo-ilościowym stanowiącym załącznik A do niniejszej SIWZ i ofertą Wykonawcy). Jednostki organizacyjne zainteresowane dokonywaniem zakupów za pośrednictwem ww. platformy internetowej proszone są o kontakt z Firmą, celem dokonania ich rejestracji jako użytkownika oraz przesłania loginu i hasła niezbędnych dla realizacji operacji;
   
 4. w przypadku stwierdzenia wad (usterek) w dostarczonym przedmiocie umowy Firma zobowiązuje się do jego nieodpłatnej wymiany w terminie jednego dnia od daty zgłoszenia;
   
 5. płatność za zamówione artykuły będzie realizowana po ich dostarczeniu, przelewem na konto bankowe Firmy podane na fakturze VAT, do 30 dni od daty odbioru i przekazania faktury jednostce składającej zamówienie;
   
 6. za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy, za wadliwe działanie platformy internetowej, jak również za niezgodne lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z zawartej umowy zostały przewidziane kary umowne;
   
 7. Firma zobowiązała się do monitorowania zysków z udzielonego zamówienia oraz przedkładania do Biura Zamówień Publicznych - z ostatnim dniem każdego miesiąca - raportu ze wskazaniem rodzaju, ilości i kwoty dostaw, jakie zrealizowała na rzecz jednostek UJ. Raport dotyczyć ma wyłącznie dostaw na materiały biurowe objęte postępowaniem przetargowym;

 

    W związku z powyższym zamówienia na materiały biurowe winny być lokowane przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu we wskazanej Firmie.

    Jednocześnie informuję, że zawarta umowa nie przewiduje możliwości dostarczania innego asortymentu i ilości, niż podane w załączniku do niniejszego komunikatu.

    W przypadku uzasadnionej konieczności zakupu materiałów biurowych spoza oferty przetargowej, niezależnie od jego wartości, obligatoryjne jest złożenie przez jednostkę wniosku do BZP o uruchomienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

    Przy składaniu zamówień można fakultatywnie korzystać z pomocy Zespołu ds. Informacji Rynkowej i Zaopatrzenia UJ przy ul. Kopernika 31 w Krakowie - w. 3689, tel. (012) 663-36-89.

    Załącznikiem do niniejszego komunikatu jest wykaz materiałów biurowych wraz z ich cenami jednostkowymi.


   

Kanclerz

Dr Tadeusz Skarbek

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ