Zamówienia publiczne na UJ Komunikat nr 27 Kanclerza UJ

 

Komunikat

 


UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
DO-0133/30/2008

 

Komunikat nr 30
Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 28 lipca 2008 roku

w sprawie: realizacji zakupów papieru higienicznego i ręczników papierowych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

    W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych) na dostawę papieru higienicznego i ręczników papierowych dla potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (poza Collegium Medicum) uprzejmie informuję, iż naj-korzystniejszą ofertę złożyła:

   Firma Handlowa PRIMA Zdzisław Noga,
   ul. Grzegórzecka 79, 31-559 Kraków

   tel./fax: (12) 411-25-09, 411-67-54 ,

  e-mail: primakrakow@interia.pl

 

    Z powyższą firmą 28 lipca 2008 roku została podpisana umowa Nr CRZP/UJ/AC/253/2008, zawarta na okres od 28 lipca 2008 roku do 28 lipca 2010 roku, przy czym po wyczerpaniu kwoty, na jaką zawarto umowę zostanie rozpisane nowe postępowanie przetargowe o czym oficjalnie, na swojej stronie internetowej, poinformuje Biuro Zamówień Publicznych UJ.


    Firma zapewnia bezpłatną dostawę zgłoszonego zapotrzebowania w terminie do trzech dni do wskazanej w zamówieniu jednostki na terenie Krakowa.


    Ceny jednostkowe artykułów podane w załączniku do niniejszego komunikatu są cenami stałymi i nie będą waloryzowane przez okres trwania umowy. Zawarta umowa nie przewiduje również dostarczania asortymentu zamiennego.


    Wszystkie jednostki organizacyjne zobowiązane są do zaopatrywania się w arty-kuły określone w załączniku we wskazanej Firmie.


    Przy składaniu zamówień można fakultatywnie korzystać z pomocy Zespołu ds. Informacji Rynkowej i Zaopatrzenia UJ przy ul. Kopernika 31 w Krakowie - w. 3689, tel. (012) 663-36-89.

    Załącznikiem do niniejszego komunikatu jest wykaz papieru higienicznego i ręczników papierowych wraz z ich cenami jednostkowymi.


   

Kanclerz

Dr Tadeusz Skarbek

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ