Zamówienia publiczne na UJ Komunikat nr 27 Kanclerza UJ

 

Komunikat

 


UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
DO-0133/31/2008

 

Komunikat nr 31
Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 8 września 2008 roku

w sprawie: zakupu oryginalnych materiałów eksploatacyjnych, tj. tonerów, tuszy i taśm do drukarek, kserokopiarek i faksów

 

   W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych)) na dostawę oryginalnych materiałów eksploatacyjnych (tonery, tusze i taśmy) do drukarek, kserokopiarek i faksów dla potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni (oprócz jednostek Coll. Medicum) uprzejmie informuję, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

   CENTRUM DRUKU s.c.,
   ul. Czarnowiejska 43
   30-054 Kraków

  tel. 012 631-38-36 fax 012 423-44-88.

 

   Z powyższą Firmą 8 września 2008 roku została podpisana umowa Nr CRZP/UJ/AC/254/2008 na okres od 8 września 2008 do 8 września 2009 roku..

 

    Istotne postanowienia umowy:

 1. Firma zobowiązana jest do dostarczenia materiałów eksploatacyjnych będących przedmiotem umowy, zgłoszonych w danym dniu do godz. 15.30 - najpóźniej do godz. 12.00 w dniu następnym;
   
 2. zamówienia mogą być dokonywane bezpośrednio w siedzibie Firmy, telefonicznie, za pośrednictwem faksu, jak również poprzez portal: www.cd2.pl/uj;
   
 3. koszty transportu zamówionych materiałów ponosi Firma;
   
 4. ceny jednostkowe materiałów eksploatacyjnych podane w załączniku do niniejszego komunikatu są cenami stałymi i nie podlegają waloryzacji przez okres trwania umowy;
   
 5. zapłata za otrzymane materiały eksploatacyjne nastąpi przelewem na konto bankowe Firmy w terminie do 30 dni od dostarczenia jednostce zamawiającej faktury VAT;
   
 6. za niezgodne lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy zostały przewidziane kary umowne.
   

 

   Przy składaniu zamówień można korzystać z pomocy Zespołu ds. Informacji Rynkowej i Zaopatrzenia UJ przy ul. Kopernika 31, w. 3689 lub (012) 663-36-89.

    Załącznikiem do niniejszego komunikatu jest wykaz materiałów biurowych wraz z ich cenami jednostkowymi.


   

Kanclerz

Dr Tadeusz Skarbek

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ