Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia publiczne na UJ Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie z dn. 20.11.2007

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu protestu


Kraków, dnia 20 listopada 2007 r.

CONNECT COMPUTERS ul. Bronowicka 42
30-091 Kraków

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163 z późn. zm.), na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy zestawu komputerowego dla Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie   przetarg otwarty w dniu 07.11.2007 r.

ZAWIADOMIENIE O SPOSOBIE ROZSTRZYGNIĘCIA PROTESTU

Szanowni Państwo,

W związku ze złożonym w dniu 13.11.2007 r. przez Państwa protestem, dotyczącym w ocenie Protestującego niezgodnego z prawem wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez Firmę NKK System Nowak, Kukułka, Kornijasz Sp. j. z siedzibą w Krakowie przy ul. Tatarskiej 5 oraz niezgodnego z prawem dokonania czynności odrzucenia oferty Protestującego, mimo że spełnia ona wszystkie wymagania Zamawiającego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) uprzejmie informujemy, iż

Zamawiający  oddalił przedmiotowy protest w całości z uwagi na jego bezzasadność.

Zamawiający nie uwzględnił roszczeń Protestującego i nie unieważnił dokonanej czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz nie unieważnił dokonanej czynności odrzucenia oferty Protestującego, a tym samym nie dokonał ponownej oceny oferty Protestującego i uznania jego oferty jako najkorzystniejszej.

Zamawiający utrzymał w mocy dotychczasowe rozstrzygnięcie o wyborze oferty Firmy NKK System Nowak, Kukułka, Kornijasz Sp. j., jako oferty najkorzystniejszej.

UZASADNIENIE

Otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu było jawne i odbyło się w dniu 7.11.2007 r. o godzinie 10.05 w siedzibie Zamawiającego. Protestujący złożył ofertę, która spełnia warunki udziału w postępowaniu. Protestujący zaoferował przedmiot zamówienia niezgodny z wymogami Zamawiającego, czyli taki, który nie spełnia wymagań i parametrów technicznych opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W formularzu oferty na stronie 7, Protestujący opisał dokładnie parametry techniczne zestawu komputerowego, doprecyzowując przedmiot zamówienia, podając markę i model poszczególnych urządzeń składających się na zamawiany zestaw komputerowy. Protestujący nie zawarł w ofercie wymaganego przez Zamawiającego czytnika do pamięci z aparatów cyfrowych. Zamawiający nie miał wątpliwości, iż przy tak szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w złożonej ofercie, pominięcie przez Protestującego wymaganego czytnika stanowi świadomy zamysł i tym samym nie wywołało u Zamawiającego wątpliwości co do treści złożonej oferty. Zgodnie z przepisem art. 87 ust.1 pzp w toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

W powyższym stanie faktycznym, brak jest jednak przesłanek do zastosowania powyższego przepisu albowiem, w ofercie nie występują elementy wymagające jej wyjaśnienia lub doprecyzowania. Tym samym nie ma możliwości na gruncie przepisów pzp, modyfikowania treści oferty o elementy których Protestujący w ofercie nie zawarł. Zdaniem Zamawiającego powyższy przepis nie mógł  również znaleźć zastosowania ponieważ Zamawiający otrzymał od Protestującego dokładnie i starannie przygotowaną ofertę, w której szczegółowo wymienił wszystkie części składowe składające się na zestaw komputerowy. Mając powyższe na uwadze Zamawiający, działając na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt. 2 pzp odrzucił ofertę Protestującego ze względu na to, iż Wykonawca nie zaoferował czytnika do pamięci z aparatów cyfrowych wymaganego przez zamawiającego w SIWZ.

Zgodnie ze SIWZ kryterium, którym Zamawiający kierował się przy wyborze oferty była cena brutto za całość zamówienia – 100%.

Mając powyższe na uwadze jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę Firmy NKK System Nowak, Kukułka, Kornijasz Sp. j., ponieważ stanowi najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną, przy spełnieniu wszystkich warunków i wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ oraz przepisach prawa zamówień publicznych.

Podniesione przez Protestującego zarzuty, przemawiające na niekorzyść drugiego uczestnika postępowania, Firmy NKK System Nowak, Kukułka, Kornijasz Sp. j., której ofertę uznano za najkorzystniejszą, Zamawiający uznał jako bezzasadne. Uzasadnienie Protestującego, że przedmiotowy czytnik został w ofercie zawarty i policzony, a tylko z „przyczyn trzecich” nie został dopisany do oferty nie znajduje uznania zarówno w przepisach ustawy pzp jak również w praktyce Zamawiającego, gdyż Protestujący jako przedsiębiorca działający w obrocie handlowym przy sporządzaniu oferty powinien był dochować należytej staranności jakiej wymaga się od podmiotów profesjonalnych prowadzących tego typu działalność gospodarczą.

Dlatego też mając powyższe na uwadze, postanowiono jak na wstępie.

Równocześnie pragniemy Państwa poinformować, iż zgodnie  dyspozycją art. 184 ustawy pzp, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 211 000 euro, nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących odwołań i skarg.

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ