Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia Publiczne na UJ Ogłoszenia o protestach Zawiadomienie z dn. 14.11.2007

 

Ogłoszenie o wpłynięciu protestów

 


Kraków, dnia 14 listopada 2007 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163 z późn. zm.), na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy zestawu komputerowego dla Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie   przetarg otwarty w dniu 07.11.2007 r.

Zawiadomienie
o wpłynięciu protestu

    Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż dnia 13 listopada 2007 r. wpłynął do siedziby Zamawiającego protest jednego z uczestników ww. postępowania przetargowego, dotyczący w ocenie Protestującego niezgodnego z prawem wyboru oferty najkorzystniejszej Firmy NKK System Nowak, Kukułka, Kornijasz Sp. j. z siedzibą w Krakowie przy ul. Tatarskiej 5, mimo, iż oferta Protestującego zawiera niższą cenę, co wobec przyjętego kryterium oceny ofert, powoduje, iż oferta Protestującego winna być uznana za najkorzystniejszą oraz niezgodnego z prawem dokonania czynności odrzucenia oferty Protestującego, mimo że spełnia ona wszystkie wymagania Zamawiającego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz została złożona zgodnie z Ustawą. Ponadto Protestujący zarzucił Zamawiającemu, iż czytnik do pamięci z aparatów cyfrowych został w ofercie Protestującego zawarty  i policzony, tylko z „przyczyn trzecich” nie został dopisany w ofercie.

W związku z powyższymi Protestujący wniósł o unieważnienie dokonanej czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz o unieważnienie dokonanej czynności odrzucenia oferty Protestującego i dokonania czynności ponownej oceny oferty Protestującego i uznania jego oferty jako najkorzystniejszej.

Równocześnie informujemy, iż zgodnie z dyspozycją art. 181 ust. 4 pkt. 1 ustawy prawo zamówień publicznych przysługuje Państwu prawo przyłączenia się do postępowania toczącego się w wyniku wniesionego protestu.

 

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ