Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia publiczne na UJ Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie z dn.30.10.2007

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

 


Kraków, dnia  30.10.2007 r.

 Do wszystkich Wykonawców                                                                                  

Szanowni Państwo,

           W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z póżn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy i zakupu komputera przenośnego dla Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Grodzkiej 53 w Krakowie Przetarg Nr CRZP/535/07  uprzejmie informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: PHU „NICO” Wojciech Siemionek ul. Sobieskiego 105/326, 43-300 Bielsko-Biała.

Uzasadnienie wyboru

Oferta najkorzystniejsza z najniższą ceną w postępowaniu, spełniająca wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści specyfikacji istotnych warunków zamówieni.
Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów od wszystkich członków komisji przetargowej w  kryterium „cena 100% - tj. 30 pkt 

Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu

  1. QAZAR Grzegorz Zych ul. Zaleskiego 1, 31-525 Kraków – oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 z uwagi, że treść oferty nie odpowiada treści SIWZ.

Zgodnie z dyspozycją art. 180 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz.1163 z pózn. zm.) wobec czynności podjętych przez Zamawiającego mają Państwo prawo wnieść pisemny umotywowany protest do Zamawiającego, w terminie siedmiu dni od dnia, w którym Państwo powzięli lub mogli powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę protestu.

                                                                       Urszula Wilgocka

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ