Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia publiczne na UJ Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie z dn. 29.10.2007

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

 


Kraków, dnia  29.10.2007 r.

Do wszystkich Wykonawców                                                                                    

Szanowni Państwo,

            W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z póżn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy i zakupu laptopa dla Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Kopernika 31 w Krakowie Przetarg Nr CRZP/536/07  uprzejmie informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Handlowo-Usługowa „Włodipol” Włodzimierz Gałązka ul. Janowa Wola 2, 30-550 Kraków

Uzasadnienie wyboru

Oferta najkorzystniejsza z najniższą ceną w postępowaniu, spełniająca wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści specyfikacji istotnych warunków zamówieni.
Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów od wszystkich członków komisji przetargowej w  kryterium „cena 100% - tj. 30 pkt 
Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu

  1. Ośrodek Organizacji i Informatyki PETROINFORM Sp. zo.o. Al. 3 Maja 9,  30-062 Kraków – łączna ilość punktów:   15,57

  2. NOTEBOOK-CENTRE Al. NMP 2, 42-200  Częstochowa – łączna ilość punktów: 24,99

  3. SCIENTIFIC S.A. Al. Komisji Edukacji Narodowej 105, 02-722 Warszawa – łączna ilość punktów: 24,75

  4. QAZAR Grzegorz Zych ul. Zaleskiego 1, 31-525 Kraków – oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 z uwagi, że treść oferty nie odpowiada treści SIWZ.

Zgodnie z dyspozycją art. 180 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz.1163 z pózn. zm.) wobec czynności podjętych przez Zamawiającego mają Państwo prawo wnieść pisemny umotywowany protest do Zamawiającego, w terminie siedmiu dni od dnia, w którym Państwo powzięli lub mogli powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę protestu.

                                                                                                         Urszula Wilgocka

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ