Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia publiczne na UJ Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie z dn.30.10.2007

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

 


Kraków, dnia 30.10.2007 r.

Do wszystkich Wykonawców 

Szanowni Państwo,

             W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z póżn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy i zakup drukarki laserowej HP Laser Jet 1020 oraz skanera Mustek BearPaw 2448 TA+ dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Reymonta 4 w Krakowie Przetarg Nr CRZP/538/07”  uprzejmie informujemy, iż za najkorzystniejszą ofertę  Zamawiający uznał ofertę firmy: Ośrodek Organizacji i Informatyki PETROINFORM Sp. z o.o. Al. 3 Maja 9, 30-062 Kraków.

Uzasadnienie wyboru

Oferta spełnia wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści specyfikacji istotnych warunków zamówieni.
W przedmiotowym postępowaniu została złożona tylko jedna oferta.

                                                                                                           Urszula Wilgocka

 

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ