Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia publiczne na UJ Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie z dn.30.10.2007

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

 


Kraków, dnia  30 października 2007 r.

 Do wszystkich Wykonawców                                                                

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163 z późn. zm.), na wyłonienie wykonawcy w zakresie digitalizacji prac magisterskich znajdujących się w zbiorach Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, II etap – 2007 rok    przetarg otwarty w dniu 25.10.2007 r.

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

 Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż zamawiający w przedmiotowym postępowaniu podjął niżej przedstawione rozstrzygnięcia:

Firma Digital-Center, Mikrofilm-Center Park Naukowo-Technologiczny, ul. Krzemowa 1, Złotniki k/Poznania, 62-002 Suchy Las (oferta nr 5) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 131 760,00 złotych brutto za co otrzymała wynik: 30 pkt.

Pozostali Wykonawcy złożyli następujące oferty:
o  
SYNETRIX Jakub Michalak z siedzibą w Sieradzu, przy ul. Wodnej 7 (oferta nr 1) oferując cenę:  276 916,00  złotych brutto za co otrzymał wynik: 14,28 pkt.
o  
AutoID Polska Sp. z o.o. z siedziba w Krakowie, przy ul. Wł. Żeleńskiego 103 (oferta nr 2), oferując cenę: 355 483,60  złotych brutto za co otrzymał wynik: 11,13 pkt.
o  
Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Cypryjskiej 72 (oferta nr 3), oferując cenę: 245 613,00 złotych brutto za co otrzymał wynik: 16,08 pkt.
o  
DDP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Srebrnej 16 (oferta nr 4), oferując cenę: 512 400,00 za co otrzymał wynik: 7,71 pkt.

Zgodnie z przepisami powołanej ustawy o zamówieniach publicznych od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia do zamawiającego pisemnego i umotywowanego protestu, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia, w którym Państwo powzięli lub mogli powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących postawę jego wniesienia.

Po upływie terminów na wniesienie protestów lub ich ostatecznym rozstrzygnięciu wybrany Wykonawca zostanie indywidualnie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ