Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia publiczne na UJ Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie z dn.05.11.2007

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

 


Kraków 5 listopada 2007r.

    

Dotyczy postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r., Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.) którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy w zakresie  zakupu i dostawy  zestawu  komputerowego na potrzeby Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

 Szanowni Państwo,  

Uprzejmie informujemy, iż zamawiający w przedmiotowym postępowaniu podjął niżej przedstawione rozstrzygnięcia:

Bino Computers S.j, S. Bobek, B. Bielak, S.Bara S.j, Wrząsowice 182, 32-040 Świątniki Górne (oferta nr 3) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując cenę brutto przedmiotu zamówienia  w  kwocie 2649,07 zł, za co otrzymała wynik 30 pkt.

Pozostali Wykonawcy złożyli następujące oferty:

- Ośrodek Organizacji i Informatyki PETROINFORM Sp.z.o.o.(oferta nr 1) Al.3 Maja 9, 30-062 Kraków  oferował cenę  brutto przedmiotu zamówienia w kwocie 3150,04 zł, za co uzyskał 25.2 pkt.

- Firma PROGON SYSTEM Paweł Musiał ( oferta nr 2) ul. M. Konopnickiej 11/1, 30-302 Kraków oferowała cenę  brutto przedmiotu zamówienia w kwocie 2806,00 zł, za co otrzymała wynik 28.2 pkt.

- Firma QAZAR G. Zych (oferta nr 4), ul. Zaleskiego 1, 31-525 Kraków oferowała cenę  brutto przedmiotu zamówienia w kwocie 2928,00 zł, za co uzyskała 27.15 pkt.

 

Zgodnie z przepisami powołanej ustawy o zamówieniach publicznych od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia pisemnego i umotywowanego protestu do zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia w którym powzięli Państwo lub mogli powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Po upływie terminów na wniesienie protestów lub ich ostatecznym rozstrzygnięciu wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy. 

      

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ