Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia publiczne na UJ Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie z dn.06.11.2007

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

 


Kraków 6 listopada 2007r.

 Dot. przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy zestawu komputerowego z monitorem typu LCD  wraz z urządzeniem wielofunkcyjnym (drukarka laserowa +skaner + faks) dla Katedry UNESCO przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

       Szanowni Państwo,

       Uprzejmie informujemy, iż zamawiający w przedmiotowym postępowaniu podjął niżej przedstawione rozstrzygnięcia:

Firma PROGON SYSTEM Paweł Musiał ( oferta nr 3) ul. M. Konopnickiej 11/1, 30-302 Kraków złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując cenę  brutto przedmiotu zamówienia w kwocie 3904,00 zł, za co otrzymała wynik 30 pkt.

Pozostali Wykonawcy złożyli następujące oferty:

- Firma QAZAR G. Zych (oferta nr 1), ul. Zaleskiego 1, 31-525 Kraków oferowała cenę  brutto przedmiotu zamówienia w kwocie 4148,00 zł, za co uzyskała 28.23  pkt.

- Ośrodek Organizacji i Informatyki PETROINFORM Sp.z.o.o.(oferta nr 2) Al.3 Maja 9, 30-062 Kraków  oferował cenę  brutto przedmiotu zamówienia w kwocie 4088,22 zł, za co uzyskał 28.65 pkt.

- Bino Computers S.j, S. Bobek, B. Bielak, S.Bara S.j, Wrząsowice 182, 32-040 Świątniki Górne (oferta nr 4) oferowała cenę brutto przedmiotu zamówienia  w  kwocie 3948,49 zł, za co otrzymała wynik 29.67 pkt.

- Firma MK SYSTEM L.Majewski  Z.Kadzik (oferta 5)  oferowała cenę brutto przedmiotu zamówienia w kwocie 3999,16 zł za co uzyskała 29.28 pkt.

Zgodnie z przepisami powołanej ustawy o zamówieniach publicznych od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia pisemnego i umotywowanego protestu do zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia w którym powzięli Państwo lub mogli powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Po upływie terminów na wniesienie protestów lub ich ostatecznym rozstrzygnięciu wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy. 

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ