Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia publiczne na UJ Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie z dn. 31.10.2007

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

 


Kraków, dnia  31 października 2007 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163 z późn. zm.), na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy komputera przenośnego typu notebook dla Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie  przetarg otwarty w dniu 29.10.2007 r.

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

 Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż zamawiający w przedmiotowym postępowaniu podjął niżej przedstawione rozstrzygnięcia:

Firma MCB Sławomir Wyskiel z siedzibą w Krakowie, przy ul. Pagórkowej 21/5 (oferta nr 1) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 2 989,00 złotych brutto za co otrzymała wynik: 30 pkt.
Pozostali Wykonawcy złożyli następujące oferty:
o   QAZAR Grzegorz Zych, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Zaleskiego 1 (oferta nr 2) oferując cenę:  3 025,60  złotych brutto za co otrzymał wynik: 29,64 pkt.
o   Bino Computers S. Bobek, B. Bielak, S. Bara Sp.j. Wrząsowice 182 Świątniki Górne (oferta nr 3), oferując cenę: 3 376,58  złotych brutto za co otrzymał wynik: 26,55 pkt.
o   FHU Włodipol z siedzibą w Krakowie, Janowa Wola 2 (oferta nr 4), oferując cenę: 4 013,80  za co otrzymał wynik: 22,35 pkt.

Zgodnie z przepisami powołanej ustawy o zamówieniach publicznych od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia do zamawiającego pisemnego i umotywowanego protestu, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia, w którym Państwo powzięli lub mogli powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących postawę jego wniesienia.

Po upływie terminów na wniesienie protestów lub ich ostatecznym rozstrzygnięciu wybrany Wykonawca zostanie indywidualnie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ