Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia publiczne na UJ Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie z dn.23.11.2007

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

 


Kraków, dnia 23 listopada 2007 r.

Do wszystkich Wykonawców                                                                

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163 z późn. zm.), na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla sprzętu komputerowego dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.    przetarg otwarty w dniu 30.10.2007 r.

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż zamawiający w przedmiotowym postępowaniu podjął niżej przedstawione rozstrzygnięcia:

1.      Uprzejmie informujemy, iż zamawiający w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy zobowiązany był do unieważnienia przedmiotowego postępowania w części 1, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Jednocześnie informujemy, iż zamawiający niezwłocznie powtórzy niniejsze postępowanie.

2.      Firma Bino Computers z siedzibą we Wrząsowicach 182, 32-040 Świątniki Górne (oferta 4) złożyła najkorzystniejszą ofertę w części II, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 21126,25 złotych brutto za co otrzymała wynik: 30 pkt.
Pozostali Wykonawcy w tej części zamówienia złożyli następujące oferty:
o   MK System z siedzibą w Krakowie, os. 2 Pułku Lotniczego 16/9 oferując cenę:  21623,28 złotych brutto za co otrzymał wynik: 29,31 pkt.
o  
F.H.U. Włodipol z siedzibą w Krakowie, Janowa Wola 2, oferując cenę: 21478,10 złotych brutto za co otrzymał wynik: 29,49 pkt. 

3.      Firma Qazar z siedzibą w Krakowie, ul. Zaleskiego 1 (oferta 2) złożyła najkorzystniejszą ofertę w części III, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 3904,00 złotych brutto za co otrzymała wynik: 30 pkt.
Pozostali Wykonawcy w tej części zamówienia złożyli następujące oferty:
o   Ośrodek Organizacji i Informatyki Petroinform Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, al. 3 Maja 9 oferując cenę: 4679,92 złotych brutto za co otrzymał wynik: 25,02 pkt
o   Bino Computers z siedzibą we Wrząsowicach 182, 32-040 Świątniki Górne, oferując cenę: 4487,44 złotych brutto za co otrzymał wynik: 26,07 pkt.
o   MK System z siedzibą w Krakowie, os. 2 Pułku Lotniczego 16/9 oferując cenę:  4294,40 złotych brutto za co otrzymał wynik: 27,27 pkt. 

4.      Firma Bino Computers z siedzibą we Wrząsowicach 182, 32-040 Świątniki Górne (oferta 4) złożyła najkorzystniejszą ofertę w części IV, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 1226,69 złotych brutto za co otrzymała wynik: 30 pkt.
Pozostali Wykonawcy w tej części zamówienia złożyli następujące oferty
o   F.H.U. Włodipol z siedzibą w Krakowie, Janowa Wola 2, oferując cenę: 1255,38 złotych brutto za co otrzymał wynik: 29,31  pkt.
o   Qazar z siedzibą w Krakowie, ul. Zaleskiego 1, oferując cenę: 1268,80 złotych brutto za co otrzymał wynik: 28,98 pkt.
o   Ośrodek Organizacji i Informatyki Petroinform Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, al. 3 Maja 9 oferując cenę: 1342,00 złotych brutto za co otrzymał wynik: 27,42  pkt
o   MK System z siedzibą w Krakowie, os. 2 Pułku Lotniczego 16/9 oferując cenę:  1237,08 złotych brutto za co otrzymał wynik: 29,73  pkt.

Zgodnie z przepisami powołanej ustawy o zamówieniach publicznych od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia do zamawiającego pisemnego i umotywowanego protestu, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia, w którym Państwo powzięli lub mogli powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących postawę jego wniesienia.

Po upływie terminów na wniesienie protestów lub ich ostatecznym rozstrzygnięciu wybrani Wykonawcy zostaną indywidualnie powiadomieni o terminie i miejscu podpisania umowy.

 Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ