Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia publiczne na UJ Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie z dn.27.11.2007

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

 


Kraków, dnia 27 listopada 2007 r.

Do wszystkich Wykonawców                                                                

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163 z późn. zm.), na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.    przetarg otwarty w dniu 30.10.2007 r.

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż zamawiający w przedmiotowym postępowaniu podjął niżej przedstawione rozstrzygnięcia: 

1.      Firma Progon System z siedzibą w Krakowie, ul. M. Konopnickiej 11/1 (oferta 5) złożyła najkorzystniejszą ofertę w części I, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 3043,90 złotych brutto za co otrzymała wynik: 30 pkt.
Pozostali Wykonawcy w tej części zamówienia złożyli następujące oferty:
o   F.H.U. Włodipol z siedzibą w Krakowie, Janowa Wola 2 oferując cenę:  3050,00 złotych brutto za co otrzymał wynik:  29,94 pkt.
o   Scientific z siedzibą w Warszawie, al. Komisji Edukacji Narodowej 105 oferując cenę: 3245,20 złotych brutto za co otrzymał wynik: 28,11 pkt.
o   Karen-Notebook S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przesnyska 6B, ofrując cenę: 3098,80 złotych brutto za co otrzymał wynik: 29,46 pkt.
o   Bino Computers z siedzibą we Wrząsowicach 182, 32-040 Świątniki Górne, oferując cenę: 3861,61 złotych brutto za co otrzymał: 23,64 pkt.
o   MK System z siedzibą w Krakowie, os. 2 Pułku Lotniczego 16/9, oferując cenę: 3861,61 złotych brutto za co otrzymał wynik: 29,58 pkt.
o   Ośrodek Organizacji i Informatyki „Petroinform” sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, al. 3 Maja 9, oferując cenę: 3050,00 za co otrzymał: 29,94 pkt. 

2.      Uprzejmie informujemy, iż zamawiający w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy zobowiązany był do unieważnienia przedmiotowego postępowania w części II, gdyż jest ono obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego (niewłaściwe określenie przedmiotu zamówienia).

3.      Firma NKK System z siedzibą w Krakowie, ul. Tatarska 5 (oferta 9) złożyła najkorzystniejszą ofertę w części III, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 2238,70 złotych brutto za co otrzymała wynik: 30 pkt.
Pozostali Wykonawcy w tej części zamówienia złożyli następujące oferty:
o   F.H.U. Włodipol z siedzibą w Krakowie, Janowa Wola 2 oferując cenę:  4148,00 złotych brutto za co otrzymał wynik: 17,16 pkt.
o   Qazar Grzegorz Zych z siedzibą w Krakowie, al. Mickiewicza 27, oferując cenę: 2379,00 złotych brutto za co otrzymał wynik: 28,23 pkt.
o   Bino Computers z siedzibą we Wrząsowicach 182, 32-040 Świątniki Górne, oferując cenę: 2407,67 złotych brutto za co otrzymał: 27,87 pkt.
o   MK System z siedzibą w Krakowie, os. 2 Pułku Lotniczego 16/9, oferując cenę: 2562,00 złotych brutto za co otrzymał wynik: 26,19 pkt.
o   Ośrodek Organizacji i Informatyki „Petroinform” sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, al. 3 Maja 9, oferując cenę: 2601,04 za co otrzymał: 25,80 pkt.

Zgodnie z przepisami powołanej ustawy o zamówieniach publicznych od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia do zamawiającego pisemnego i umotywowanego protestu, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia, w którym Państwo powzięli lub mogli powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących postawę jego wniesienia.

Po upływie terminów na wniesienie protestów lub ich ostatecznym rozstrzygnięciu wybrani Wykonawcy zostaną indywidualnie powiadomieni o terminie i miejscu podpisania umowy.

Wojciech Kochan

 Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ