Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia publiczne na UJ Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie z dn.12.11.2007

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

 


Kraków, dnia 12 listopada 2007 r.

 Do wszystkich Wykonawców                                                                

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163 z późn. zm.), na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy urządzenia wielofunkcyjnego dla Instytutu Europeistyki UJ.

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż zamawiający w przedmiotowym postępowaniu podjął niżej przedstawione rozstrzygnięcia:

1.      Firma NKK SYSTEM Sp. Jawna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Tatarskiej 5 (oferta 1) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 1 238,30 złotych brutto za co otrzymała wynik: 10 pkt.
Pozostali Wykonawcy złożyli następujące oferty:
o   PETROINFORM Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy Al. 3 Maja 9, oferując cenę: 1 327,36 złotych brutto za co otrzymał wynik: 9,33 pkt
o   PROGON SYSTEM PAWEŁ MUSIAŁ z siedzibą w Krakowie przy ulicy M.Konopnickiej 11/1, oferując cenę 1 256,60  złotych brutto za co otrzymał wynik: 9,85 pkt

Zgodnie z przepisami powołanej ustawy o zamówieniach publicznych od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia do zamawiającego pisemnego i umotywowanego protestu, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia, w którym Państwo powzięli lub mogli powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących postawę jego wniesienia.
Po upływie terminów na wniesienie protestów lub ich ostatecznym rozstrzygnięciu wybrani Wykonawcy zostaną indywidualnie powiadomieni o terminie i miejscu podpisania umowy.

Piotr Molczyk

  

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ