Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia publiczne na UJ Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie z dn.07.11.2007

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

 


Kraków, dnia  7 listopada 2007 r.

Do wszystkich Wykonawców                                                                

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163 z późn. zm.), na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego, w szczególności notebooka, oraz drukarki laserowej dla Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie -  przetarg otwarty w dniu  05.11.2007 r.

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż zamawiający w przedmiotowym postępowaniu podjął niżej przedstawione rozstrzygnięcia:

·         W części II: Firma NKK System Nowak, Kukułka, Kornijasz sp.j. z siedzibą w Krakowie przy ul. Tatarskiej 5 (oferta nr 2) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 821,06 złotych brutto za co otrzymała wynik: 30 pkt.
Pozostały Wykonawca złożył następującą ofertę:
o  
Ośrodek Organizacji i Informatyki PETROINFORM Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Al. 3 Maja 9 (oferta nr 1) oferując cenę:  875,96  złotych brutto za co otrzymał wynik: 28,11 pkt;

Zamawiający, działając na podstawie przepisu art. 93 ust. 2 w zw. z ust.1 pkt. 1 ustawy prawo zamówień publicznych unieważnił postępowanie w części I, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Zgodnie z przepisami powołanej ustawy o zamówieniach publicznych od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia do zamawiającego pisemnego i umotywowanego protestu, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia, w którym Państwo powzięli lub mogli powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących postawę jego wniesienia.

Po upływie terminów na wniesienie protestów lub ich ostatecznym rozstrzygnięciu wybrany Wykonawca zostanie indywidualnie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.

 

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ