Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia publiczne na UJ Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie z dn.07.11.2007

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

 


Kraków, dnia  7 listopada 2007 r.

 Do wszystkich Wykonawców                                                                

 Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163 z późn. zm.), na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego, w szczególności notebooka, dwóch zestawów komputerowych oraz drukarki laserowej dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie  -  przetarg otwarty w dniu  05.11.2007 r.

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż zamawiający w przedmiotowym postępowaniu podjął niżej przedstawione rozstrzygnięcia:

·         W części I: Firma Servs-Comp A. Popiołek J. Kasperski Sp. j. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Chełmońskiego 178 (oferta nr 3) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 4 270,00 złotych brutto za co otrzymała wynik: 30 pkt.

·         W części II: Firma NKK System Nowak, Kukułka, Kornijasz sp.j. z siedzibą w Krakowie przy ul. Tatarskiej 5 (oferta nr 1) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 5 663,24 złotych brutto za co otrzymała wynik: 30 pkt.
Pozostali Wykonawcy złożyli następujące oferty:
o  
MK System L. Majewski, Z Kadzik, z siedzibą w Krakowie, Os. 2 Pułku Lotniczego 16/9 (oferta nr 2), oferując cenę:  6 563,60  złotych brutto za co otrzymał wynik: 25,89 pkt;
o  
Ośrodek Organizacji i Informatyki PETROINFORM Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Al. 3 Maja 9 (oferta nr 4) oferując cenę:  8 388,72  złotych brutto za co otrzymał wynik: 20,25 pkt;

 W części III: Firma NKK System Nowak, Kukułka, Kornijasz sp.j. z siedzibą w Krakowie przy ul. Tatarskiej 5 (oferta nr 1) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 578,28 złotych brutto za co otrzymała wynik: 30 pkt.
Pozostali Wykonawcy złożyli następujące oferty:
o Ośrodek Organizacji i Informatyki PETROINFORM Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Al. 3 Maja 9 (oferta nr 4) oferując cenę:  613,66  złotych brutto za co otrzymał wynik: 28,26 pkt;

Zamawiający, działając na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych odrzucił w części I ofertę Firmy MK System L. Majewski, Z Kadzik, z siedzibą w Krakowie, Os. 2 Pułku Lotniczego 16/9 (oferta nr 2). Wykonawca zaoferował komputer bez możliwości rozbudowy w przyszłości pamięci RAM o większą ilość pamięci. Mając powyższe na uwadze postanowiono jak na wstępie.
Zgodnie z przepisami powołanej ustawy o zamówieniach publicznych od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia do zamawiającego pisemnego i umotywowanego protestu, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia, w którym Państwo powzięli lub mogli powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących postawę jego wniesienia. Po upływie terminów na wniesienie protestów lub ich ostatecznym rozstrzygnięciu wybrani Wykonawcy zostaną indywidualnie powiadomieni o terminie i miejscu podpisania umowy.

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ