Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia publiczne na UJ Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie z dn.18.12.2007

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

 


Kraków, dnia 18.12.2007 r.


Do wszystkich Wykonawców

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z póżn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na „wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy środków czystości dla potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (oprócz jednostek Coll. Medicum)” uprzejmie informujemy, iż Zamawiający podjął następujące decyzje:

Cześć A postępowania „środki czystości” - za najkorzystniejszą ofertę w tej części postępowania Zamawiający uznał ofertę Firmy Handlowej PRIMA Zdzisław Noga, ul. Grzegórzecka 79, 31-559 Kraków

Uzasadnienie wyboru

Oferta spełnia wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała najwyższą ilość punktów od wszystkich członków komisji przetargowej w kryterium „cena 100% - tj. 50 pkt.

Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli ofertę w części A postępowania
1. DABEX Marian Kołodziej i Marek Jęczmionka ul. Żelazna 4, 41-709 Ruda Śląska – oferta otrzymała 33,3 pkt
2. Wytwórnia Chemiczno-Kosmetyczna ABIKA mgr K. Buczak mgr J. Anderszewski ul. Radzikowskiego 7, 31-315 Kraków – oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt2) ustawy PZP z uwagi, iż zaproponowane zamienne środki czystości nie spełniają warunku równoważności określonego w SIWZ,
3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PERSPEKTYWA Barbara Szczepaniec ul. Miłkowskiego 8/45, 30-349 Kraków - oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt2) ustawy PZP z uwagi, iż zaproponowane zamienne środki czystości nie spełniają warunku równoważności określonego w SIWZ
4. Matchem 2000 Sp. z o.o. ul. Hallerów 14b, 32-050 Skawina – oferta otrzymała 44,75 pkt
5. DELKO OTTO Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 51, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski – oferta otrzymała 44 pkt

Części B postępowania „ środki do maszynowego czyszczenia powierzchni podłogowych” - za najkorzystniejszą ofertę w tej części postępowania Zamawiający uznał ofertę Sp. z o.o. Henry Kruse Bielany Wrocławskie ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce

Uzasadnienie wyboru

Oferta spełnia wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała najwyższą ilość punktów od wszystkich członków komisji przetargowej w kryterium „cena 100% - tj. 50 pkt.

Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli ofertę w części B postępowania:
1. BKF Fedorowicz s.c. Agnieszka Szewczyk, Wojciech Mucha ul. Kazimierza Wielkiego 84, 30- 074 Kraków – oferta otrzymała 38,95 pkt

 Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ