Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia publiczne na UJ Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie z dn.13.11.2007

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

 


Kraków, dnia 13 listopada 2007 r.

 Do wszystkich Wykonawców                                                                

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163 z późn. zm.), na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy komputerów dla Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ.

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż zamawiający w przedmiotowym postępowaniu podjął niżej przedstawione rozstrzygnięcia:

1.      Firma MK SYSTEM L.MAJEWSKI Z.KADZIK z siedzibą w Krakowie przy ul. Oś. 2 Pułku Lotniczego 16/9 (oferta 3) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 22 323,56 złotych brutto za co otrzymała wynik: 10 pkt.
Oferty pozostałych Wykonawców zostały odrzucone z następujących przyczyn:
o   PHU WŁODIPOL z siedzibą w Krakowie przy ul.Janowa Wola 2 (oferta 1), została odrzucona, jako niezgodna z treścią SIWZ. W ofercie zaproponowano nieprawidłową ilość monitorów 6 sztuk, zamiast wymaganych z SIWZ 8 sztuk oraz na str. 18 oferty zaoferowano drukarkę nie podając ilości.
o   NKK SYSTEM NOWAK, KUKUŁKA, KORNIJASZ SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Krakowie przy ul. Tatarskiej 5 (oferta 2), została odrzucona, jako niezgodna z treścią SIWZ. W ofercie zaproponowano nieprawidłową ilość monitorów 6 sztuk, zamiast wymaganych z SIWZ 8 sztuk, płyta główna ASUS P5K SE BOX zamiast P5K BOX: różnice 1xPCI-Ex16 zamiast 2xPCI-Ex 16, 2xPCI zamiast 3xPCI, brak 2x1394, brak HeatPipe, nieprawidłowe okresy gwarancyjne, w ofercie podano 24-miesiące na zestawy komputerowe i 12-miesięcy dla drukarek zamiast wymaganych w SIWZ 36-miesięcy.
o   OŚRODEK ORGANIZACJI I INFORMATYKI PETROINFORM Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy Al. 3 Maja 9 (oferta 4), została odrzucona, jako niezgodna z treścią SIWZ. W ofercie zaproponowano nieprawidłową ilość monitorów 6 sztuk, zamiast wymaganych z SIWZ 8 sztuk, płyta główna ASUS P5K SE BOX zamiast P5K BOX: różnice 1xPCI-Ex16 zamiast 2xPCI-Ex 16, 2xPCI zamiast 3xPCI, brak 2x1394, brak HeatPipe, w ofercie zaproponowano dyski Saegate Barracuda ES zamiast Saegate Barracuda NS (NS dysk serwerowy przeznaczony do pracy ciągłej).
o   CONNECT COMPUTERS z siedzibą w Krakowie przy ul. Bronowickiej 42 (oferta 5), została odrzucona, jako niezgodna z treścią SIWZ. W ofercie zaproponowano dyski Saegate Barracuda ES zamiast Saegate Barracuda NS (NS dysk serwerowy przeznaczony do pracy ciągłej).
o   BINO COMPUTERS z siedzibą: Wrząsowice 182, 32-040 Świątniki Górne (oferta 6), została odrzucona, jako niezgodna z treścią SIWZ. W ofercie zaproponowano dyski Saegate Barracuda ES zamiast Saegate Barracuda NS (NS dysk serwerowy przeznaczony do pracy ciągłej).

Zgodnie z przepisami powołanej ustawy o zamówieniach publicznych od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia do zamawiającego pisemnego i umotywowanego protestu, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia, w którym Państwo powzięli lub mogli powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących postawę jego wniesienia.

Po upływie terminów na wniesienie protestów lub ich ostatecznym rozstrzygnięciu wybrany Wykonawca zostanie indywidualnie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.

Piotr Molczyk

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ