Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia publiczne na UJ Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie z dn.07.11.2007

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

 


Kraków, dnia 08.11.2007 r.

Do wszystkich Wykonawców                                                                                  

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z póżn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy oleju opałowego Ekoterm Plus w ilości 60 000 litrów,  dla potrzeb Ogrodu Botanicznego UJ przy ul. Kopernika 27 w Krakowie  uprzejmie informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła Spółka z o.o. ORLEN Petro Tank, 36-145 Widełka 869.

Uzasadnienie wyboru

Oferta najkorzystniejsza z najniższą ceną w postępowaniu, spełniająca wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści specyfikacji istotnych warunków zamówieni. Cena oferty netto: 131 400,00 zł,  brutto: 160 308,00 zł. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów od wszystkich członków komisji przetargowej w  kryterium „cena 100% - tj. 30

Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu
1. PIAST Sp.  z o.o. ul. Igołomska 29b,  31-983 Kraków – łączna ilość punktów w kryterium cena 100% -  29,85
2. FUH EFEKT-BIS Sp. z o.o ul. Cegielskiego 3, 32-400 Myślenice – łączna ilość punktów w kryterium cena 100% : 29,19

3. Firma Handlowa „Witospol”  Wierzchosławice , 33-150 Wola Rzędzińska 487 – łączna ilość punktów w kryterium cena 100% : 29,94

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z dyspozycją art. 180 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz.1163 z pózn. zm.) wobec czynności podjętych przez Zamawiającego mają Państwo prawo wnieść pisemny umotywowany protest do Zamawiającego, w terminie siedmiu dni od dnia, w którym Państwo powzięli lub mogli powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę protestu.

 

Urszula Wilgocka

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ