Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia publiczne na UJ Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie z dn.07.11.2007

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

 


Kraków, dnia 12 listopada 2007 r.

 Adresat:
1.      APPLERA POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Przasnyska 6B, 01-756 Warszawa

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy wraz z instalacją i szkoleniem automatycznego analizatora DNA pozwalającego na sekwencjonowanie oraz analizę fragmentów DNA techniką elektroforezy kapilarnej wraz z automatyczną detekcją barwników fluorescencyjnych dla Instytutu Nauk o Środowisku Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego położonego przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie.

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania.

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na opisany wyżej zakres przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż zamawiający jako najkorzystniejszą uznał ofertę nr 1 Firmy Applera Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.Przasnyskiej 6B w Warszawie, za cenę obejmującą całość zamówienia w kwocie brutto 679 074,57 zł., z uwagi na złożenie najkorzystniejszej oferty, jedynej w postępowaniu, przy spełnieniu warunków i wymagań zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskaniu maksymalnej liczby 30 punktów.

Zgodnie z przepisami powołanej ustawy o zamówieniach publicznych od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia do zamawiającego pisemnego i umotywowanego protestu, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia, w którym Państwo powzięli lub mogli powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących postawę jego wniesienia.

Po upływie terminów na wniesienie protestów lub ich ostatecznym rozstrzygnięciu wyłoniony wykonawca zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.

Z poważaniem,
Wojciech Kochan

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ