Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia publiczne na UJ Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie z dn.20.11.2007

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

 


Kraków, dnia 20 listopada 2007 r.

Do wszystkich Wykonawców                                                                

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163 z późn. zm.), – na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy dwóch terminali z monitorami LCD oraz przenośnego ekranu do projektora dla Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.–  przetarg otwarty w dniu 08.11.2007 r.

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż zamawiający w przedmiotowym postępowaniu podjął niżej przedstawione rozstrzygnięcia:

1.      Firma Bino Computers z siedzibą we Wrząsowicach 182, 32-040 Świątniki Górne (oferta 1) złożyła najkorzystniejszą ofertę w części I, jedyną w postępowaniu spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 4045,52 złotych brutto za co otrzymała wynik: 30 pkt.

2.      Firma Bino Computers z siedzibą we Wrząsowicach 182, 32-040 Świątniki Górne (oferta 1) złożyła najkorzystniejszą ofertę w części II, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 671,00 złotych brutto za co otrzymała wynik: 30 pkt.
Pozostali Wykonawcy w tej części zamówienia złożyli następujące oferty:
o   Ośrodek Organizacji i Informatyki „Petroinform” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, al. 3 Maja 9 oferując cenę: 719,80 złotych brutto za co otrzymał wynik:  27,96  pkt.

Zgodnie z przepisami powołanej ustawy o zamówieniach publicznych od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia do zamawiającego pisemnego i umotywowanego protestu, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia, w którym Państwo powzięli lub mogli powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących postawę jego wniesienia.

Po upływie terminów na wniesienie protestów lub ich ostatecznym rozstrzygnięciu wybrani Wykonawcy zostaną indywidualnie powiadomieni o terminie i miejscu podpisania umowy.

Wojciech Kochan

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ