Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia publiczne na UJ Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie z dn.13.11.2007

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

 


Kraków, dnia  13 listopada 2007 r.

Do wszystkich Wykonawców                                                                

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163 z późn. zm.), na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy zestawu komputerowego dla Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie  przetarg otwarty w dniu 07.11.2007 r.

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż zamawiający w przedmiotowym postępowaniu podjął niżej przedstawione rozstrzygnięcia:

Pozostali Wykonawcy złożyli następujące oferty:
- MK System L. Majewski, Z. Kadzik, z siedzibą w Krakowie, Os. 2 Pułku Lotniczego 16/9 (oferta nr 2), oferując cenę:  7 954,40  złotych brutto za co otrzymał wynik: 26,10 pkt.
- Ośrodek Organizacji i Informatyki PETROINFORM Sp. z o.o. z siedziba w Krakowie, przy Al. 3 Maja 9 (oferta nr 3) oferując cenę:  7 279,74  złotych brutto za co otrzymał wynik: 28,53 pkt.

Zamawiający, działając na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych odrzucił ofertę Firmy:
·         Bino Computers S. Bobek, B. Bielak, S. Bara Sp.j. Wrząsowice 182, 32-040 Świątniki Górne (oferta nr 4) ze względu na to, iż Wykonawca nie zaoferował oprogramowania Windows XP przewidzianego przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
·         Connect Computers z siedzibą w Krakowie, przy ul. Bronowickiej 42 (oferta nr 5) ze względu na to, iż Wykonawca nie zaoferował czytnika do pamięci z aparatów cyfrowych wymaganego przez zamawiającego w SIWZ.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak na wstępie.

Zgodnie z przepisami powołanej ustawy o zamówieniach publicznych od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia do zamawiającego pisemnego i umotywowanego protestu, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia, w którym Państwo powzięli lub mogli powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących postawę jego wniesienia.

Po upływie terminów na wniesienie protestów lub ich ostatecznym rozstrzygnięciu wybrany Wykonawca zostanie indywidualnie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ