Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia publiczne na UJ Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie z dn.13.11.2007

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

 


Kraków, dnia 13 listopada 2007 r.

Adresaci:

1.      Konsorcjum Firm: Ekotrade Sp. z o.o. i Dyskam Sp. z o.o., ul.Prosta 2/14, 00-850 Warszawa, adres do korespondencji – Ekotrade Sp. z o.o. Przedstawicielstwo w Krakowie, ul.Lea 116, 30-133 Kraków,
2.      Solid Security Sp. z o.o., ul.Postępu 17, 02-676 Warszawa, adres do korespondencji – ul.Racławicka 58, 30-017 Kraków

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177, z późn. zm.), którego przedmiotem jest ochrona osób i mienia realizowana całodobowo na terenie Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie we wszystkie dni tygodnia, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. – o ochronie osób i mienia (Dz. U. nr 114, poz. 740, z późn. zm.), oraz zgodnie z Planem Ochrony Obiektu zatwierdzonym przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania.

 Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na opisany wyżej zakres przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż zamawiający jako najkorzystniejszą uznał ofertę nr 1 Konsorcjum Firm Ekotrade Sp. z o.o. i Dyskam Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.Prostej 2/14 w Warszawie za cenę brutto w kwocie 1 556 085,00 zł., z uwagi na złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za co otrzymała wynik łączny: 28,20 pkt, w tym za cenę 24 pkt, a za doświadczenie 4,20 pkt.

Jednocześnie zamawiający zawiadamia, iż oferta nr 2 Firmy Solid Security Sp. z o.o., z siedzibą ul.Postępu 17 w Warszawie, otrzymała wynik łączny: 25,99 pkt, w tym za cenę 21,79 pkt, a za doświadczenie 4,20 pkt.

Zgodnie z przepisami powołanej ustawy o zamówieniach publicznych od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia do zamawiającego pisemnego i umotywowanego protestu, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia, w którym Państwo powzięli lub mogli powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących postawę jego wniesienia.

Po upływie terminów na wniesienie protestów lub ich ostatecznym rozstrzygnięciu wyłoniony wykonawca zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.

 Wojciech Kochan 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ