Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia publiczne na UJ Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie z dn.16.11.2007

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

 


Kraków, dnia 16 listopada 2007 r.

Do wszystkich Wykonawców                                                                   

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163 z późn. zm.), na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy drukarki laserowej kolorowej dla Działu Programów Badawczych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.    przetarg otwarty w dniu 12.11.2007 r.

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż zamawiający w przedmiotowym postępowaniu podjął niżej przedstawione rozstrzygnięcia:
1.     
Firma Bino Computers z siedzibą we Wrząsowicach 182, 32-040 Świątniki Górne (oferta 1) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 1612,22 złotych brutto za co otrzymała wynik: 30 pkt.
Pozostali Wykonawcy w tej części zamówienia złożyli następujące oferty:
o   Firma ATA-INT.LTD Gestetner Kraków S.C. z siedzibą w Krakowie, ul. Żabiniecn37 oferując cenę: 2600,00 złotych brutto za co otrzymał wynik: 18,60 pkt.
o   Firma Qazar z siedzibą w Krakowie, ul. Zaleskiego 1, oferując cenę: 2244,80 złotych brutto za co otrzymał wynik:   21,54  pkt.
o   Firma P.P.H.U. Wirex z siedzibą w Słowiku 141, 26-052 Sitkówka-Nowiny, oferując cenę: 1797,06 złotych brutto za co otrzymał wynik: 26,91 pkt.

Jednocześnie informujemy iż zamawiający zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163 z późn. zm.), odrzuca ofertę firmy MK System z siedzibą w Krakowie, os. 2 Pułku Lotniczego 16/9 gdyż wykonawca do swojej oferty załączył niewłaściwie wypełniony formularz oferty (brak jednoznaczności którego przetargu dotyczy złożona oferta) oraz błędnie udzielonego pełnomocnictwa, które pozwala do reprezentowania pana Leszka Majewskiego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Przetarg nieograniczony w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ przy ul. Reymonta 4 w Krakowie”, który nie jest przedmiotowym postępowaniem.

Zgodnie z przepisami powołanej ustawy o zamówieniach publicznych od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia do zamawiającego pisemnego i umotywowanego protestu, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia, w którym Państwo powzięli lub mogli powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących postawę jego wniesienia.

Po upływie terminów na wniesienie protestów lub ich ostatecznym rozstrzygnięciu wybrani Wykonawcy zostaną indywidualnie powiadomieni o terminie i miejscu podpisania umowy. 

Wojciech Kochan

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ