Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia publiczne na UJ Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie z dn.26.11.2007

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

 


Kraków, dnia 26 listopada 2007 r.

Adresaci:
1.     
Kontrapunkt V-projekt Aleksander Mirek Zespół Projektowo-Inwestycyjny, ul.Zabłocie 39, 30-701 Kraków,
2.      Studio Architektoniczne Wojciech Kozub, ul.Straszewskiego 26/24, 31-113 Kraków,
3.      Pracownia Architektoniczna Joanna Kołodziej, Plac Dominikański 1/5A, 31-043 Kraków,

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowej remontu konserwatorskiego wraz z infrastrukturą techniczną elewacji dziedzińców budynków Uniwersytetu Jagiellońskiego zlokalizowanych przy ul.Św.Anny 6, ul.Jagiellońskiej oraz ul.Gołębiej 9 w Krakowie, wraz z decyzjami i uzgodnieniami spełniającymi warunki kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz projektami wykonawczymi, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarem robót oraz kosztorysem inwestorskim i sprawowaniem funkcji nadzoru autorskiego.

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania.

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na opisany wyżej zakres przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż zamawiający jako najkorzystniejszą uznał ofertę nr 2 Studio Architektoniczne Wojciech Kozub z siedzibą przy ul.Straszewskiego 26/24 w Krakowie za cenę brutto w kwocie 99 918,00 zł., z uwagi na złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za co otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 30 pkt.

Jednocześnie zamawiający zawiadamia, iż oferta nr 3 Pracownia Architektoniczna Joanna Kołodziej, z siedzibą Plac Dominikański 1/5A w Krakowie, otrzymała wynik: 21 pkt. Natomiast oferta nr 1 Kontrapunkt V-projekt Aleksander Mirek, z siedzibą przy ul.Zbłocie 39 w Krakowie, otrzymała wynik: 16,05 pkt.

Zgodnie z przepisami powołanej ustawy o zamówieniach publicznych od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia do zamawiającego pisemnego i umotywowanego protestu, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia, w którym Państwo powzięli lub mogli powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących postawę jego wniesienia.

Po upływie terminów na wniesienie protestów lub ich ostatecznym rozstrzygnięciu wyłoniony wykonawca zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.

Z poważaniem,
Wojciech Kochan

 

 Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ