Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia publiczne na UJ Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie z dn.04.12.2007

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

 


Kraków, dnia 4 grudnia 2007 r.

 


Zamówienie otrzymało promesę finansowania
 ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach projektu "Małopolskie Centrum Biotechnologii”, wpisanego na listę projektów kluczowych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pod nr 51 działanie 2.1

 

Adresaci:
1.      Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji „Probadex-Kraków” mgr inż. arch. Jerzy Boruta, ul.Mokra 20, 32-005 Niepołomice;
2.      Konsorcjum Firm: PM Group Polska Sp. z o.o., Project Management Ltd. i IMB Asymetria Sp. z o.o., ul.Klecińska 125, 54-424 Wrocław;
3.      Kontrapunkt V-projekt Aleksander Mirek Zespół Projektowo-Inwestycyjny, ul.Zabłocie 39, 30-701 Kraków; 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy w zakresie opracowania programu użytkowego oraz programu technologicznego wraz z wyliczeniem kosztów planowanych prac projektowych i szacunkowych kosztów robót budowlanych oraz ze szczegółowym określeniem funkcji pomieszczeń laboratoryjnych, pracowni specjalistycznych i pomieszczeń pomocniczych dla II etapu zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie”. Powierzchnia planowanej inwestycji wynosi ok. 3000 m2 brutto, natomiast obiekt zlokalizowany będzie na działkach 497/2 i 502 obręb 7 – Podgórze przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Przedmiot zamówienia należy zrealizować tak aby obiekt spełniał standardy wymagane dla uzyskania certyfikatu Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP) oraz certyfikatu Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) dla wskazanych pracowni. 

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania.

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na opisany wyżej zakres przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż zamawiający jako najkorzystniejszą uznał ofertę nr 3 Kontrapunkt V-Projekt Aleksander Mirek z siedzibą przy ul.Zabłocie 39 w Krakowie za cenę brutto w kwocie 115 900,00 zł., z uwagi na złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za co otrzymała wynik łączny 60 pkt, przy czym w kryterium cena 42 pkt, a w kryterium termin wykonania 18 pkt.

Jednocześnie zamawiający zawiadamia, iż oferta nr 1 PPiRI „Probadex-Kraków” mgr inż. arch. Jerzy Boruta, z siedzibą przy ul.Mokrej 20 w Niepołomicach, otrzymała wynik łączny 50,67 pkt, przy czym w kryterium cena 32,67 pkt, a w kryterium termin wykonania 18 pkt. Natomiast oferta nr 2 Konsorcjum Firm: PM Group Polska Sp. z o.o., Project Management Ltd. i IMB Asymetria Sp. z o.o., z siedzibą przy ul.Klecińska 125 we Wrocławiu, otrzymała wynik łączny 21,17 pkt, przy czym w kryterium cena 6,18 pkt, a w kryterium termin wykonania 14,99 pkt.

Zgodnie z przepisami powołanej ustawy o zamówieniach publicznych od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia do zamawiającego pisemnego i umotywowanego protestu, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia, w którym Państwo powzięli lub mogli powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących postawę jego wniesienia.

Po upływie terminów na wniesienie protestów lub ich ostatecznym rozstrzygnięciu wyłoniony wykonawca zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.

Z poważaniem,
Piotr Molczyk

 

 Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ