Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia publiczne na UJ Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie z dn.22.11.2007

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

 


Kraków 22 listopada 2007r.

Do Wykonawców    

Dotyczy postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r., Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.) którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy w zakresie  zakupu i dostawy  drukarki laserowej kolorowej  dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

 Szanowni Państwo,  

Uprzejmie informujemy, iż zamawiający w przedmiotowym postępowaniu podjął niżej przedstawione rozstrzygnięcia: Ośrodek Organizacji i Informatyki PETROINFORM Sp.z.o.o.(oferta nr 2) Al.3 Maja 9, 30-062 Kraków, złożył najkorzystniejszą ofertę, spełniając wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując cenę    brutto przedmiotu zamówienia w kwocie 866,20 zł, za co uzyskał 30 pkt.

Równocześnie informujemy, iż oferta firmy  Bino Computers S.j, S. Bobek, B. Bielak, S.Bara S.j, Wrząsowice 182, 32-040 Świątniki Górne (oferta nr 3)  została odrzucona  na podstawie art.89 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ze względu na to, iż  jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Termin gwarancji jakiego wymagał zamawiający w pkt.4 a) SIWZ  został określony na okres nie krótszy niż  24 miesiące, termin gwarancji zaproponowany w ofercie nie spełnia wymogów zamawiającego.   

Oferta firmy  NKK SYSTEM Nowak, Kukułka, Kornijasz S.J (oferta nr 1), ul. Tatarska 5, 30-103 Kraków została  odrzucona  na podstawie art.89 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ze względu na to, iż  jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Termin gwarancji jakiego wymagał zamawiający w pkt.4 a) SIWZ  został określony na okres nie krótszy niż  24 miesiące, termin gwarancji zaproponowany w ofercie nie spełnia wymogów zamawiającego. Zgodnie z przepisami powołanej ustawy o zamówieniach publicznych od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia pisemnego i umotywowanego protestu do zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia w którym powzięli Państwo lub mogli powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Po upływie terminów na wniesienie protestów lub ich ostatecznym rozstrzygnięciu wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.   

 Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ