Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia publiczne na UJ Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie z dn.20.11.2007

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

 


Kraków 20 listopada 2007r.

     

Dotyczy postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r., Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.) którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy w zakresie  zakupu i dostawy kserokopiarki na potrzeby Instytutu Pedagogiki   Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

 ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

      Uprzejmie informujemy, iż zamawiający w przedmiotowym postępowaniu podjął niżej przedstawione rozstrzygnięcia:

MBM ELECTRONICS S.j. M. Francuz, B.Śliwa,  ul. Czerwonego Prądnika 2, 31-431 Kraków  (oferta nr 1) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując cenę brutto przedmiotu zamówienia  w  kwocie 2305,80zł, za co otrzymała wynik 30 pkt.

 

Zgodnie z przepisami powołanej ustawy o zamówieniach publicznych od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia pisemnego i umotywowanego protestu do zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia w którym powzięli Państwo lub mogli powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Po upływie terminu na wniesienie protestów lub ich ostatecznym rozstrzygnięciu wybrany Wykonawca zostanie   powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy. 

      

 Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ