Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia publiczne na UJ Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie z dn.16.11.2007

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

 


Kraków, dnia 16 listopada 2007 r.

Do wszystkich Wykonawców                                                                

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163 z późn. zm.), na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy elementów komputerowych w postaci skanera dla potrzeb Biura Zamówień Publicznych oraz skanera, nagrywarki DVD i pamięci USB dla potrzeb Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.- przetarg otwarty 16.11.2007r.

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż zamawiający w przedmiotowym postępowaniu podjął niżej przedstawione rozstrzygnięcia:
1.        Firma Bino Computers z siedzibą we Wrząsowicach 182, 32-040 Świątniki Górne złożyła najkorzystniejszą ofertę w części I, jedyną w postępowaniu spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 199,93 złotych brutto za co otrzymała wynik: 30 pkt.
2.        Uprzejmie informujemy, iż zamawiający w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy zobowiązany był do unieważnienia przedmiotowego postępowania w części II, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Jednocześnie informujemy, iż zamawiający niezwłocznie powtórzy niniejsze postępowanie.

 Zgodnie z przepisami powołanej ustawy o zamówieniach publicznych od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia do zamawiającego pisemnego i umotywowanego protestu, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia, w którym Państwo powzięli lub mogli powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących postawę jego wniesienia.

Po upływie terminów na wniesienie protestów lub ich ostatecznym rozstrzygnięciu wybrani Wykonawcy zostaną indywidualnie powiadomieni o terminie i miejscu podpisania umowy.

Wojciech Kochan

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ