Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia publiczne na UJ Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie z dn.26.11.2007

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

 


Kraków, dnia  26 listopada  2007r.

Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy w zakresie  zakupu i dostawy drukarki laserowej dla Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Szanowni Państwo,     

Uprzejmie informujemy, iż zamawiający w przedmiotowym postępowaniu podjął niżej przedstawione rozstrzygnięcia:

Firma Bino Computers z siedzibą  Wrząsowice 182, 32-040 Świątniki Góne   (oferta nr 2) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując cenę brutto przedmiotu zamówienia  w  kwocie 596,51 zł, za co otrzymała wynik 30 pkt.

Pozostali Wykonawcy złożyli następujące oferty:
- Firma  Quazar Grzegorz Zych (oferta nr 1) ul. Zaleskiego 1, 31-525 Kraków oferowała cenę brutto przedmiotu zamówienia w wysokości 597.80 zł za co otrzymała 29.91 pkt.
- Ośrodek Organizacji i Informatyki PETROINFORM Sp.z.o.o.(oferta nr 3) Al.3 Maja 9, 30-062 Kraków, oferował cenę brutto przedmiotu zamówienia w wysokości 699.06 zł za co otrzymał 25.60 pkt.

Zgodnie z przepisami powołanej ustawy o zamówieniach publicznych od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia pisemnego i umotywowanego protestu do zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia w którym powzięli Państwo lub mogli powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Po upływie terminów na wniesienie protestów lub ich ostatecznym rozstrzygnięciu wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy. 

 

 Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ