Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia publiczne na UJ Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie z dn.30.11.2007

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

 


Kraków, dnia 30 listopada 2007 r.

Adresaci:
1.      Księgarnia „SKARBNICA” Anna Włodarczyk, os.Centrum C bl.1, 31-929 Kraków,
2.      „RUCH” S.A., ul.Wronia 23, 00-958 Warszawa, Oddział w Krakowie, Al.Pokoju 5, 31-548 Kraków,
3.      „GARMOND PRESS-KRAKÓW” Sp. z o.o., ul.Lubicz 3, 31-034 Kraków,

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy usług w zakresie dostawy polskich czasopism w roku 2008 dla 78 jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w zakresie 472 części zamówienia
i unieważnieniu postępowania w zakresie 202 części zamówienia.

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na opisany wyżej zakres przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż zamawiający w poszczególnych 472 częściach zamówienia, w których złożono oferty niepodlegające odrzuceniu dokonał wyboru ofert najkorzystniejszych, kierując się jedynym kryterium oceny jakim była cena, a jako najkorzystniejsze uznał niżej wyspecyfikowane oferty. Natomiast w zakresie 202 części zamówienia zamawiający w oparciu o art. 93 ust. 1 powołanej ustawy unieważnił postępowanie, z uwagi na fakt, iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. W załączonym do niniejszego zawiadomienia zestawieniu pn. „Prenumerata polska UJ 2008 – wyniki przetargu” (plik Excel), przedstawiono zbiorcze rozstrzygnięcie w zakresie wszystkich części zamówienia – wersja elektroniczna dostępna na naszej stronie internetowej.

Zamawiający dokonał następujących szczegółowych rozstrzygnięć w niniejszym postępowaniu:
1. Ofertę nr 1 Księgarnia „SKARBNICA” Anna Włodarczyk, z siedzibą przy os.Centrum C bl.1 w Krakowie, uznano za najkorzystniejszą w zakresie 85 części zamówienia szczegółowo wyspecyfikowanych w załączniku pn. „Prenumerata polska UJ 2008 – SKARBNICA” (plik Excel – wersja elektroniczna dostępna na naszej stronie internetowej), za łączną cenę brutto w kwocie 10 598,00 zł., z uwagi na złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

2. Ofertę nr 2 „RUCH” S.A., ul.Wronia 23, 00-958 Warszawa, Oddział w Krakowie, z siedzibą przy Al.Pokoju 5 w Krakowie, uznano za najkorzystniejszą w zakresie 127 części zamówienia szczegółowo wyspecyfikowanych w załączniku pn. „Prenumerata polska UJ 2008 – RUCH” (plik Excel – wersja elektroniczna dostępna na naszej stronie internetowej), za łączną cenę brutto w kwocie 56 714,29 zł., z uwagi na złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

3. Ofertę nr 3 „GARMOND PRESS-KRAKÓW” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.Lubicz 3 w Krakowie, uznano za najkorzystniejszą w zakresie 260 części zamówienia szczegółowo wyspecyfikowanych w załączniku pn. „Prenumerata polska UJ 2008 – GARMOND” (plik Excel – wersja elektroniczna dostępna na naszej stronie internetowej), za łączną cenę brutto w kwocie 154 850,28 zł., z uwagi na złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

4. Jednocześnie zamawiający w oparciu o art. 93 ust. 1 unieważnił postępowanie w zakresie 202 części zamówienia szczegółowo wyspecyfikowanych w załączniku pn. „Prenumerata polska UJ 2008 – brak dostawcy” (plik Excel – wersja elektroniczna dostępna na naszej stronie internetowej), z uwagi na fakt, iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Zgodnie z przepisami powołanej ustawy o zamówieniach publicznych od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia do zamawiającego pisemnego i umotywowanego protestu, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia, w którym Państwo powzięli lub mogli powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących postawę jego wniesienia.

Po upływie terminów na wniesienie protestów lub ich ostatecznym rozstrzygnięciu wyłonieni w poszczególnych częściach zamówienia wykonawcy zostaną powiadomieni o terminie i miejscu podpisania umowy.

Z poważaniem,

Wojciech Kochan

 

 Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ