Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia publiczne na UJ Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie z dn.28.11.2007

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

 


Kraków, dnia  28 listopada 2007 r.

Do wszystkich Wykonawców                                                                

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163 z późn. zm.), na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego, w szczególności notebooka, drukarki laserowej, pamięci RAM oraz zestawów komputerowych i monitorów dla Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie -  przetarg otwarty w dniu  20.11.2007 r.

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż zamawiający w przedmiotowym postępowaniu podjął niżej przedstawione rozstrzygnięcia:

W części I Firma Elektronika Sp. z o.o. z siedziba w Krakowie, przy ul. Józefa 26 (oferta nr 1) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 3 581,92 złotych brutto za co otrzymała wynik: 30 pkt.

W części II Firma Bino Computers S. Bobek, B. Bielak, S. Bara sp.j. Wrząsowice 182, 32-040 Świątniki Górne (oferta nr 2) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 825,59 złotych brutto za co otrzymała wynik: 30 pkt.
Pozostały Wykonawca złożył następującą ofertę:
- Elektronika Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Józefa 26 (oferta nr 1), oferując cenę:  871,08  złotych brutto za co otrzymał wynik: 28,44 pkt.

W części III Firma Elektronika Sp. z o.o. z siedziba w Krakowie, przy ul. Józefa 26 (oferta nr 1) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 1 239,52 złotych brutto za co otrzymała wynik: 30 pkt.

W części IV Firma Elektronika Sp. z o.o. z siedziba w Krakowie, przy ul. Józefa 26 (oferta nr 1) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 3 079,28 złotych brutto za co otrzymała wynik: 30 pkt.

Zamawiający, działając na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych odrzucił w części IV ofertę Firmy Bino Computers S. Bobek, B. Bielak, S. Bara sp.j. Wrząsowice 182, 32-040 Świątniki Górne (oferta nr 2). Wykonawca zaoferował tylko 1 sztukę monitora natomiast przedmiotem zamówienia były cztery (4) sztuki monitorów.

W części V Firma Elektronika Sp. z o.o. z siedziba w Krakowie, przy ul. Józefa 26 (oferta nr 1) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę  5 842,58 złotych brutto za co otrzymała wynik: 30 pkt.
Pozostały Wykonawca złożył następującą ofertę:
- Bino Computers S. Bobek, B. Bielak, S. Bara sp.j. Wrząsowice 182, 32-040 Świątniki Górne (oferta nr 2), oferując cenę:  5 971,80  złotych brutto za co otrzymał wynik: 29,34 pkt.

Zamawiający w oparciu o art.93 ust.1 pkt 7 ustawy pzp zobowiązany jest do unieważnienia postępowania w części VI, gdyż jest ono obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego (niewłaściwe określenie przedmiotu zamówienia naruszające umowę Microsoft Academic Select).

 

Zamawiający w oparciu o art. 93 ust.1 pkt  4 ustawy pzp unieważnił postępowanie w części VII, gdyż cena najkorzystniejszej oferty, która została złożona  przez Firmę Elektronika  Sp. z o.o. (oferta nr 1, cena 949,16 złotych brutto) przewyższa kwotę, która zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Zgodnie z przepisami powołanej ustawy o zamówieniach publicznych od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia do zamawiającego pisemnego i umotywowanego protestu, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia, w którym Państwo powzięli lub mogli powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących postawę jego wniesienia.
Po upływie terminów na wniesienie protestów lub ich ostatecznym rozstrzygnięciu wybrany Wykonawca zostanie indywidualnie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.

 

 Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ