Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia publiczne na UJ Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie z dn.23.11.2007

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

 


Kraków, dnia  23 listopada 2007 r.

 Do wszystkich Wykonawców                                                                

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163 z późn. zm.), na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego, w szczególności urządzenia wielofunkcyjnego oraz zestawu komputerowego z monitorem LCD dla Działu Administracyjno-Gospodarczego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie -  przetarg otwarty w dniu  20.11.2007 r.

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż zamawiający w przedmiotowym postępowaniu podjął niżej przedstawione rozstrzygnięcia:
W części I Firma Bino Computers S. Bobek, B. Bielak, S. Bara sp.j. Wrząsowice 182, 32-040 Świątniki Górne (oferta nr 4) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 2 498,27 złotych brutto za co otrzymała wynik: 30 pkt.
Pozostali Wykonawcy złożyli następujące oferty
- Elektronika Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Józefa 26 (oferta nr 1), oferując cenę:  2 563,22  złotych brutto za co otrzymał wynik: 29,25 pkt.
- Progon System Paweł Musiał z siedzibą w Krakowie przy ul. M. Konopnickiej 11/1 (oferta nr 3), oferując cenę: 2 729,14 złotych brutto za co otrzymał wynik: 27,45 pkt.

W części II Firma Bino Computers S. Bobek, B. Bielak, S. Bara sp.j. Wrząsowice 182, 32-040 Świątniki Górne (oferta nr 4) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 1 042,81 złotych brutto za co otrzymała wynik: 30 pkt.
Pozostali Wykonawcy złożyli następujące oferty
- Elektronika Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Józefa 26 (oferta nr 1), oferując cenę:  1 099,22  złotych brutto za co otrzymał wynik: 28,44 pkt
- Ośrodek Organizacji i Informatyki Petroinform Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy Al. 3 Maja 9 (oferta nr 2), oferując cenę: 1 154,12 złotych brutto za co otrzymał wynik: 27,09 pkt
- Progon System Paweł Musiał z siedzibą w Krakowie przy ul. M. Konopnickiej 11/1 (oferta nr 3), oferując cenę: 1 159,00 złotych brutto za co otrzymał wynik: 26,97 pkt.

Zgodnie z przepisami powołanej ustawy o zamówieniach publicznych od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia do zamawiającego pisemnego i umotywowanego protestu, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia, w którym Państwo powzięli lub mogli powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących postawę jego wniesienia.

Po upływie terminów na wniesienie protestów lub ich ostatecznym rozstrzygnięciu wybrany Wykonawca zostanie indywidualnie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.

 

 Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ