Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia publiczne na UJ Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie z dn.26.11.2007

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

 


Kraków, dnia 26 listopada 2007 r.

Do wszystkich Wykonawców                                                                

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163 z późn. zm.), na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.    przetarg otwarty w dniu 20.11.2007 r.

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż zamawiający w przedmiotowym postępowaniu podjął niżej przedstawione rozstrzygnięcia:

1.      Firma Elektronika Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Józefa 26 (oferta 4) złożyła najkorzystniejszą ofertę w części I, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 4927,85 złotych brutto za co otrzymała wynik: 30 pkt.
Pozostali Wykonawcy w tej części zamówienia złożyli następujące oferty:
o   F.H.U. Włodipol z siedzibą w Krakowie, Janowa Wola 2 oferując cenę:  5149,52 złotych brutto za co otrzymał wynik: 28,68 pkt.
o   Bino Computers z siedzibą we Wrząsowicach 182, 32-040 Świątniki Górne, oferując cenę: 4982,25 złotych brutto za co otrzymał wynik: 29,67 pkt.

2.      Firma Elektronika Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Józefa 26 (oferta 4) złożyła najkorzystniejszą ofertę w części II, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 97,60 złotych brutto za co otrzymała wynik: 30 pkt.
Pozostali Wykonawcy w tej części zamówienia złożyli następujące oferty:
o   F.H.U. Włodipol z siedzibą w Krakowie, Janowa Wola 2 oferując cenę:  195,20 złotych brutto za co otrzymał wynik: 15,00 pkt.

3.      Firma Bino Computers z siedzibą we Wrząsowicach 182, 32-040 Świątniki Górne (oferta 3) złożyła najkorzystniejszą ofertę w części III, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 577,00 złotych brutto za co otrzymała wynik: 30 pkt.
Pozostali Wykonawcy w tej części zamówienia złożyli następujące oferty:
o   F.H.U. Włodipol z siedzibą w Krakowie, Janowa Wola 2 oferując cenę:  616,10 złotych brutto za co otrzymał wynik: 28,08 pkt.
o   NKK System z siedzibą w Krakowie, ul. Tatarska 5 oferując cenę: 586,82 złotych brutto za co otrzymał wynik: 29,49 pkt.
o   Elektronika Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Józefa 26 oferując cenę: 616,10 za co otrzymał wynik: 28,08 pkt.

4.      Firma Bino Computers z siedzibą we Wrząsowicach 182, 32-040 Świątniki Górne (oferta 3) złożyła najkorzystniejszą ofertę w części IV, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 239,12 złotych brutto za co otrzymała wynik: 30 pkt.
Pozostali Wykonawcy w tej części zamówienia złożyli następujące oferty:
o   F.H.U. Włodipol z siedzibą w Krakowie, Janowa Wola 2 oferując cenę:  610,00 złotych brutto za co otrzymał wynik: 11,76  pkt.
o   NKK System z siedzibą w Krakowie, ul. Tatarska 5 oferując cenę: 466,04 złotych brutto za co otrzymał wynik: 15,39 pkt.
o   Elektronika Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Józefa 26 oferując cenę: 361,12 za co otrzymał wynik: 19,86 pkt. 

5.      Firma NKK System z siedzibą w Krakowie, Janowa Wola 2 (oferta 2) złożyła najkorzystniejszą ofertę w części V, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 5564,22 złotych brutto za co otrzymała wynik: 30 pkt.
Pozostali Wykonawcy w tej części zamówienia złożyli następujące oferty:
o   F.H.U. Włodipol z siedzibą w Krakowie, Janowa Wola 2 oferując cenę:  6039,00 złotych brutto za co otrzymał wynik: 27,63 pkt.
o   Elektronika Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Józefa 26 oferując cenę: 6192,72 za co otrzymał wynik: 26,94 pkt.

Jednocześnie informujemy iż zamawiający zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163 z późn. zm.), odrzuca ofertę firmy Bino Computers z siedzibą we Wrząsowicach 182, 32-040 Świątniki Górne z części V przedmiotowego postępowania gdyż  jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca w swojej ofercie zaproponował dostarczenie 9 dysków twardych z interfejsem Serial ATA/300, natomiast zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik A do SIWZ, strona 22) wymagał dostarczenia 9 dysków twardych z interfejsem ATA/100.

Zgodnie z przepisami powołanej ustawy o zamówieniach publicznych od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia do zamawiającego pisemnego i umotywowanego protestu, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia, w którym Państwo powzięli lub mogli powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących postawę jego wniesienia.

Po upływie terminów na wniesienie protestów lub ich ostatecznym rozstrzygnięciu wybrani Wykonawcy zostaną indywidualnie powiadomieni o terminie i miejscu podpisania umowy.

 Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ