Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia publiczne na UJ Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie z dn.27.11.2007

 

Sprostowanie do rozstrzygnięcia (wyniku) postępowania

 


Kraków, dnia 27 listopada 2007 r.

Do wszystkich Wykonawców                                                                

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163 z późn. zm.), na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.    przetarg otwarty w dniu 20.11.2007 r.

 

SPROSTOWANIE
do zawiadomienia o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w przesłanym w dniu wczorajszym (26.11.2007) piśmie z rozstrzygnięciem (wynikiem) postępowania CRZP/UJ/595/2007 wkradł się błąd w cenie firmy NKK System oraz otrzymanych wynikach punktowych pozostałych wykonawców. Zamawiający omyłkowo wpisał kwotę firmy Bino Computers, która w tej części została odrzucona,  także omyłkowo w oparciu o cenę firmy Bino Computers wyliczył wyniki punktowe pozostałych wykonawców. Poniżej zamieszczamy poprawną wersję całego punktu 5 dotyczącego części V przedmiotowego postępowania.

5.      Firma NKK System z siedzibą w Krakowie, Janowa Wola 2 (oferta 2) złożyła najkorzystniejszą ofertę w części V, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 5698,62 złotych brutto za co otrzymała wynik: 30 pkt.
Pozostali Wykonawcy w tej części zamówienia złożyli następujące oferty:
o   F.H.U. Włodipol z siedzibą w Krakowie, Janowa Wola 2 oferując cenę:  6039,00 złotych brutto za co otrzymał wynik: 28,29 pkt.
o   Elektronika Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Józefa 26 oferując cenę: 6192,72 za co otrzymał wynik: 27,60 pkt.

Jednocześnie informujemy iż zamawiający zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163 z późn. zm.), odrzuca ofertę firmy Bino Computers z siedzibą we Wrząsowicach 182, 32-040 Świątniki Górne z części V przedmiotowego postępowania gdyż  jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca w swojej ofercie zaproponował dostarczenie 9 dysków twardych z interfejsem Serial ATA/300, natomiast zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik A do SIWZ, strona 22) wymagał dostarczenia 9 dysków twardych z interfejsem ATA/100.

Wojciech Kochan

 Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ