Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia publiczne na UJ Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie z dn.26.11.2007

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

 


Kraków, dnia 26 listopada 2007 r.

Do wszystkich Wykonawców                                                                

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163 z późn. zm.), na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy komputera przenośnego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.    przetarg otwarty w dniu 20.11.2007 r.

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż zamawiający w przedmiotowym postępowaniu podjął niżej przedstawione rozstrzygnięcia:

Firma Karen Notebook S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przasnyska 6B (oferta 2) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 2708,40 złotych brutto za co otrzymała wynik: 30 pkt.
Pozostali Wykonawcy w tej części zamówienia złożyli następujące oferty:
o  Firma MCB Sławomir Wyskiel z siedzibą w Krakowie, ul. Pagórkowa 21/5 oferując cenę:  3111,00 złotych brutto za co otrzymał wynik: 26,10  pkt.
o  Notebook-Center z siedzibą w Częstochowie, al. NMP 2, oferując cenę: 3757,24 złotych brutto za co otrzymał wynik: 21,60 pkt.
o  Bino Computers z siedzibą we Wrząsowicach 182, 32-040 Świątniki Górne oferując cenę:  2970,64 złotych brutto za co otrzymał wynik: 27,33  pkt.
o  Progon System Paweł Musiał z siedzibą w Krakowie, ul M. Konopnickiej 11/1 oferując cenę:  2989,00 złotych brutto za co otrzymał wynik: 27,18  pkt.

Jednocześnie informujemy iż zamawiający zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163 z późn. zm.), odrzuca ofertę firmy Elektronika Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Józefa 26 z przedmiotowego postępowania gdyż  jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca w swojej ofercie zaproponował dostarczenie komputera przenośnego wyposażonego w procesor Intel Celeron M, natomiast zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik A do SIWZ, strona 15-16) wymagał dostarczenia komputera przenośnego wraz z procesorem klasy Core 2 Duo T5250.

Zgodnie z przepisami powołanej ustawy o zamówieniach publicznych od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia do zamawiającego pisemnego i umotywowanego protestu, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia, w którym Państwo powzięli lub mogli powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących postawę jego wniesienia.

Po upływie terminów na wniesienie protestów lub ich ostatecznym rozstrzygnięciu wybrani Wykonawcy zostaną indywidualnie powiadomieni o terminie i miejscu podpisania umowy.

 Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ