Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia publiczne na UJ Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie z dn.23.11.2007

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

 


Kraków, dnia 23 listopada 2007 r.

Do wszystkich Wykonawców                                                                

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163 z późn. zm.), na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy dwóch kopiarek dla Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.    przetarg otwarty w dniu 22.11.2007 r.

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż zamawiający w przedmiotowym postępowaniu podjął niżej przedstawione rozstrzygnięcia:

1.      Firma Xerro-Poland z siedzibą w Katowicach, ul. Jesionowa 10 (oferta 1) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 4148,00 złotych brutto za co otrzymała wynik: 30 pkt.
Pozostali Wykonawcy w tej części zamówienia złożyli następujące oferty:
o   MBM Elektronics S.J. z siedzibą w Krakowie, ul. Czerwonego Prądnika 2 oferując cenę:  4416,40 złotych brutto za co otrzymał wynik: 28,17 pkt.
o   F.H.U. TADAN S.C z siedzibą w Katowicach, ul. Radomska 15, oferując cenę: 4340,76 złotych brutto za co otrzymał wynik: 28,65 pkt.
o   Bino Computers z siedzibą we Wrząsowicach 182, 32-040 Świątniki Górne, oferując cenę: 4493,75 złotych brutto za co otrzymał wynik: 27,69 pkt.
o   Ośrodek Organizacji i Informatyki Petroinform Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, al. 3 Maja 9 oferując cenę: 4467,64 złotych brutto za co otrzymał wynik: 27,84 pkt

Zgodnie z przepisami powołanej ustawy o zamówieniach publicznych od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia do zamawiającego pisemnego i umotywowanego protestu, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia, w którym Państwo powzięli lub mogli powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących postawę jego wniesienia.

Po upływie terminów na wniesienie protestów lub ich ostatecznym rozstrzygnięciu wybrani Wykonawcy zostaną indywidualnie powiadomieni o terminie i miejscu podpisania umowy.

 Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ