Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia publiczne na UJ Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie z dn.30.11.2007

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

 


Kraków, dnia 30 listopada 2007 r.

Do wszystkich Wykonawców                                                                

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163 z późn. zm.), na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy komputerów przenośnych oraz projektora multimedialnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie –  przetarg otwarty w dniu 22.11.2007 r.

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż zamawiający w przedmiotowym postępowaniu podjął niżej przedstawione rozstrzygnięcia:

1.      Firma Karen Notebook z siedzibą w Warszawie, ul. Przasnyska 6B (oferta 3) złożyła najkorzystniejszą ofertę w części I, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 4123,60 złotych brutto za co otrzymała wynik: 30 pkt.
Pozostali Wykonawcy w tej części zamówienia złożyli następujące oferty:
o   Notebook-Center z siedzibą w Częstochowie, al. NMP 2 oferując cenę: 4513,15 złotych brutto za co otrzymał wynik: 27,39 pkt.
o   Scientific z siedzibą w Warszawie, al. Komisji Edukacji Narodowej  oferując cenę:  4562,80 złotych brutto za co otrzymał wynik: 27,09 pkt.
o   Bino Computers z siedzibą we Wrząsowicach 182, 32-040 Świątniki Górne oferując cenę: 4396,84 złotych brutto za co otrzymał wynik: 28,11 pkt
o   Ośrodek Organizacji i Informatyki Petroinform Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, al. 3 Maja 9 oferując cenę: 4565,24 złotych brutto za co otrzymał wynik: 27,09 pkt
o   NKK System z siedzibą w Krakowie, ul. Tatarska 5 oferując cenę:  4423,72 złotych brutto za co otrzymał wynik: 27,96 pkt.

2.      Firma Bino Computers z siedzibą we Wrząsowicach 182, 32-040 Świątniki Górne (oferta 4) złożyła najkorzystniejszą ofertę w części II, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 5230,01 złotych brutto za co otrzymała wynik: 30 pkt.
Pozostali Wykonawcy w tej części zamówienia złożyli następujące oferty:
o   Notebook-Center z siedzibą w Częstochowie, al. NMP 2 oferując cenę: 5458,18 złotych brutto za co otrzymał wynik: 28,74 pkt.
o   Scientific z siedzibą w Warszawie, al. Komisji Edukacji Narodowej  oferując cenę:  5233,80 złotych brutto za co otrzymał wynik: 29,97 pkt.
o   NKK System z siedzibą w Krakowie, ul. Tatarska 5 oferując cenę:  5402,16 złotych brutto za co otrzymał wynik: 29,04 pkt.

3.      Firma Karen Notebook z siedzibą w Warszawie, ul. Przasnyska 6B (oferta 3) złożyła najkorzystniejszą ofertę w części III, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 9662,40 złotych brutto za co otrzymała wynik: 30 pkt.
Pozostali Wykonawcy w tej części zamówienia złożyli następujące oferty:
o       Notebook-Center z siedzibą w Częstochowie, al. NMP 2 oferując cenę: 10966,98 złotych brutto za co otrzymał wynik: 26,43 pkt.
o
      Scientific z siedzibą w Warszawie, al. Komisji Edukacji Narodowej  oferując cenę:  10229,70 złotych brutto za co otrzymał wynik: 28,32 pkt.
o       Bino Computers z siedzibą we Wrząsowicach 182, 32-040 Świątniki Górne oferując cenę: 9940,96 złotych brutto za co otrzymał wynik: 29,13 pkt
o      Ośrodek Organizacji i Informatyki Petroinform Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, al. 3 Maja 9 oferując cenę: 10345,60 złotych brutto za co otrzymał wynik: 27,99 pkt
o       MBM Elektronics z siedzibą w Krakowie, ul. Czerwonego Prądnika 2 oferując cenę:  10040,60 złotych brutto za co otrzymał wynik: 28,86 pkt.
o      NKK System z siedzibą w Krakowie, ul. Tatarska 5 oferując cenę:  10129,66 złotych brutto za co otrzymał wynik: 28,59 pkt.

Zgodnie z przepisami powołanej ustawy o zamówieniach publicznych od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia do zamawiającego pisemnego i umotywowanego protestu, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia, w którym Państwo powzięli lub mogli powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących postawę jego wniesienia.

Po upływie terminów na wniesienie protestów lub ich ostatecznym rozstrzygnięciu wybrani Wykonawcy zostaną indywidualnie powiadomieni o terminie i miejscu podpisania umowy.

 Wojciech Kochan

 Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ