Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia publiczne na UJ Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie z dn.04.12.2007

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

 


Kraków, dnia  4 grudnia 2007 r.

Do wszystkich Wykonawców                                                                

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163 z późn. zm.), na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego, w szczególności zestawu komputerowego z monitorem i urządzenia wielofunkcyjnego dla Instytutu Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie -  przetarg otwarty w dniu  27.11.2007 r.

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż zamawiający w przedmiotowym postępowaniu podjął niżej przedstawione rozstrzygnięcia:

W części I Firma Progon System Paweł Musiał z siedzibą w Krakowie przy ul. M. Konopnickiej 11/1 (oferta nr 3) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 1 976,40 złotych brutto za co otrzymała wynik: 30 pkt.
Pozostali Wykonawcy złożyli następujące oferty:
- Elektronika Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Józefa 26 (oferta nr 2), oferując cenę:  2 231,38  złotych brutto za co otrzymał wynik: 26,58 pkt.

W części II Firma Progon System Paweł Musiał z siedzibą w Krakowie przy ul. M. Konopnickiej 11/1 (oferta nr 3) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 2 135,00 złotych brutto za co otrzymała wynik: 30 pkt.
Pozostali Wykonawcy złożyli następujące oferty:
- Ośrodek Organizacji i Informatyki Petroinform Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy Al. 3 Maja 9 (oferta nr 1), oferując cenę: 2 248,46 złotych brutto za co otrzymał wynik: 28,47 pkt.
- Elektronika Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Józefa 26 (oferta nr 2), oferując cenę:  2 246,02  złotych brutto za co otrzymał wynik: 28,50 pkt.

Zgodnie z przepisami powołanej ustawy o zamówieniach publicznych od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia do zamawiającego pisemnego i umotywowanego protestu, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia, w którym Państwo powzięli lub mogli powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących postawę jego wniesienia.

Po upływie terminów na wniesienie protestów lub ich ostatecznym rozstrzygnięciu wybrany Wykonawca zostanie indywidualnie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.

 

 Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ