Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia publiczne na UJ Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie z dn.28.11.2007

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

 


Kraków, dnia 28 listopada 2007 r.

Adresat:
1.      Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji „Probadex-Kraków” mgr inż. arch. Jerzy Boruta, ul.Mokra 20, 32-005 Niepołomice

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy weryfikacji i certyfikacji dokumentacji projektowej, tj. projektu architektoniczno-budowlanego, projektów wykonawczych, informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót sporządzonego w oparciu o projekty wykonawcze oraz kosztorysu inwestorskiego dla Instytutu Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Zakres zamówienia obejmuje również koordynacje, kontrolę zgodności wykonywanej przez Biuro Projektów dokumentacji z programem użytkowym i założeniami technologicznymi IZ oraz kontrolę jakości i certyfikację dokumentacji projektowej przez niezależnego audytora zakończoną pozytywnym audytem, który winien stanowić podstawę do uzyskania międzynarodowego certyfikatu jakości np. BQS 4 lub równoważnego dla obiektu zrealizowanego na jej podstawie.

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania.

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na opisany wyżej zakres przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż zamawiający jako najkorzystniejszą uznał ofertę nr 1 Firmy Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji „Probadex-Kraków” mgr inż. arch. Jerzy Boruta z siedzibą przy ul.Mokrej 20 w Niepołomicach, za cenę obejmującą całość zamówienia w kwocie brutto 256 200,00 zł., z uwagi na złożenie najkorzystniejszej oferty, jedynej w postępowaniu, przy spełnieniu warunków i wymagań zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskaniu maksymalnej liczby 30 punktów.

Zgodnie z przepisami powołanej ustawy o zamówieniach publicznych od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia do zamawiającego pisemnego i umotywowanego protestu, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia, w którym Państwo powzięli lub mogli powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących postawę jego wniesienia.

Po upływie terminów na wniesienie protestów lub ich ostatecznym rozstrzygnięciu wyłoniony wykonawca zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.

 Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ